جنجال‹بر‹سر‹چرا ‹غ‹عابر‹پیاده‹با‹آدمک‹زنانه‹در‹استرالیا

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

ط//رح چراغهای عابر پیاده ب//ا آدمکهای زنانه به عنوان بخش//ی از برنامه ترویج برابری جنس//یتی در استرالیا راهاندازی شد.

به گ//زارش عصرخودرو این برنام//ه که به صورت آزمایش//ی در شهر ملبورن اس//ترالیا به اجرا درآمده ب//ه منظ//ور کاه//ش «پیشداوریهای ناخ//ودآگاه جنس//یتی» طراحی شده است. با این حال نصب 10 چراغ عابر پیاده در مرکز ش//هر ملبورن واکنشهای متفاوتی را به دنبال داش//ته و منتقدان، این چراغها را غیرضروری میدانند. طراحان این برنامه امیدوارند ک//ه در نهایت چراغه//ای عابر پیاده در تمام ش//هر عالئم زنانه و مردانه را به طور یکس//ان نمایش دهند. «مارتی//ن لتز» یکی از طراحان این چراغها میگوید: پیش//داوریهای ناخودآگاه باعث تقویت کلیش//هها میش//ود و روی تصمیمهای روزم//ره و رویکرد افراد تاثیر میگ//ذارد. به گفته لتز این چراغها میتواند به روشی عملی و مثبت توجه ما را به مشکالت ناشی از کلیش//ههای جنسیتی جلب کند. مقامات شهرداری ملبورن تنها برای یک دوره آزمایش//ی یک س//اله به این طرح مجوز دادهاند. با این حال ش//هردار ملبورن به روزنامه هرالد سان گفته است: من آماده انجام هر کاری برای برابری جنس//یتی هستم اما فکر میکنم که این نوع برنامههای پرهزینه بیش//تر باعث تمسخر میش//ود. چراغهای عابر پیاده ملبورن در شبکههای اجتماعی نیز بحث برانگیز شده است. برخی به هزینه ای//ن طرح انتق//اد کردهاند. منتق//دان دیگری به این طرح ایراد گرفتهاند که چرا در بازنمایی جنس//یت از نشانههای کلیشهای استفاده کرده است. در مقابل اما این طرح طرفداران زیادی نیز دارد. فیونا ریچاردسون وزیر امور زنان در ایالت ویکتوریا در استرالیا میگوید ک//ه زنان به روشهای زیادی از فضای عمومی حذف میش//وند که جزئی اما چش//مگیر هستند. وزیر امور زن//ان در بیانیهای گفته که این طرح یک راه بس//یار عالی اس//ت تا فضای عمومی زنان را نیز شامل شود. سال گذشته نیز یکی از چراغهای عابر پیاده در محله ریچمون//د ملبورن به افتخار م//ری راجرز تغییر کرد. مری راجرز نخس//تین زنی است که در سال م1920 )1298-1299( عضو شورای شهر ملبورن شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.