آمبوالنسها به ردیاب بمب مجهز میشوند

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

س//ازمان «دارپ//ا» )DARPA( در طرح//ی آزمایش//ی تمام آمبوالنسها و وس//ایل نقلیه آتشنشانی را مجهز به سامانههای ردیابی بمب و تهدید هس//تهای کرده اس//ت. به گزارش مهر به نق//ل از دیلیمیل، این س//ازمان امریکایی در طرح آزمایش//ی 6 ماه//ه آمبوالنسه//ای اورژان//س ایال//ت واش//نگتن را مجهز به ردیابیهای هس//تهای و رادیولوژیکی کرده است. تاکنون در این ط//رح حدود 73 ردیاب در خودروهای اورژانس نصب ش//دهاند. ردیابهای ویژه که «س//یگما» )SIGMA( نامیده میش//وند، طوری طراحی شدهاند که بین منبع اشعه تهدیدآمیز و بیخطر تمایز قائل ش//وند. همچنین ردیابهای س//یگما نخستین نقشه واقع//ی از می//زان اش//عههای رادیواکتیو در ش//هر را مش//خص کردهاند. عالوه بر آن نش//انههای غیرمعمول که تهدید به شمار میآین//د را نیز شناس//ایی میکنند. جالب آنک//ه دارپا به جای ردیابهای بزرگی که در خودروهای تخصصی س//وار میش//ود، ردیابهایی کوچک به اندازه یک دس//تگاه موبایل ساخته است. دارپ//ا عالوهبر ردیابه//ای بزرگی که در خودروهای اروژانس//ی نص//ب میش//وند نمونههای کوچکت//ر و ارزانتری س//اخته که نیروه//ای پلی//س یا مقام//ات میتوانند آن را ب//ه کمربند خود متصل کنند. در همین زمینه وینس//نت تانگ مدیر پروژه دارپا میگوید: اطالعات جمعآوری ش//ده به وسیله بخش اورژانس و آتشنشانی واشنگتندیسی کمک میکند سامانه سیگما بهبود یابد تا در ش//هرهای بزرگ کش//ور از آن استفاده شود. این طرح در تابستان م2016 (تابستان )95 میالدی آغاز شد و بزرگترین و طوالنیترین برنامه آزمایشی وسایل نقلیه مجهز به ردیابهای اشعه رادیواکتیو در پایتخت امریکا به شمار میآید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.