قول پژوسیتروئن برای حفظ کارکنان اسپانیایی اپل

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

مدیرعامل پژوسیتروئن به دولت اسپانیا متعهد شد قراردادهای کارگری فعلی در کارخانه اپل در این کشور را پس از خرید این خودروساز حفظ خواهد کرد.

به گزارش اخبار خودرو، س//ازنده خودروهای پژو و س//یتروئن اع//الم کرد صرفهجوییهای برنامهریزی ش//ده، از محل خرید و تحقیق و توسعه به جای تعطیلی کارخانهها حاصل خواهد شد. ماریانو راخوی نخس//ت وزیر اس//پانیا پس از اینکه خرید اپل از س//وی پژوس//یتروئن اعالم ش//د، با کارلوس تاوارس مدیرعامل این گروه خودروس//ازی فرانسوی صحبت کرد. دفتر نخستوزیر اس//پانیا اعالم کرد این گفتوگو سازنده بوده است و تاوارس به نخس//ت وزیر اس//پانیا درباره حفظ مشاغل اس//پانیایی و رعایت توافقهای//ی ک//ه میان اتحادیهه//ای کارگری و جن//رال موتورز امضا ش//ده بود، اطمینان داده است. اپل یک کارخانه بزرگ در زاراگوزا در شمال اسپانیا دارد. این کارخانه یکی از 3 کارخانهای در اروپاس//ت که اپل و پژوس//یتروئن پیش از این با یک قرارداد همکاری، در آن خودرو تولید میکردند. همچنین پژوس//یتروئن ی//ک کارخانه در ویگو در ش//مال غربی اس//پانیا و یک کارخانه کوچکتر در خ//ارج از مادرید دارد که در آن به تولید با ظرفیت پایین مشغول است. به گزارش رویترز، این دو خودروساز حدود 31هزار نفر را در اسپانیا به کار گرفتهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.