نگرانی نداشتن دایملر نسبت به برکسیت یا ترامپ

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

مدیرعامل دایملر اعالم کرد این شرکت به نگرانیها نسبت به تعرفههای وارداتی در انگلیس و امریکا اهمیت نمیدهد.

به گزارش پرش//ین خ//ودرو، دیت//ر زچه گفت: این ش//رکت نسبت به تحوالت بیش//تر آسودهخاطر است و به سرمایهگذاری در امری//کا که در آن 22 هزار کارمن//د دارد، ادامه میدهد. وی درب//اره مذاکرات انگلیس برای خ//روج از عضویت اتحادیه اروپا (برکس//یت) گفت: منطق در پایان موفق خواهد شد. مدیرعامل دایملر گفت: اقدام پژوسیتروئن برای خرید اپل تاثیری بر دایملر ندارد و دایملر بدون نیاز به خرید سایر نشان (برند)های تجاری، رش//د خواهد کرد. به گزارش رویترز، 3 خودروساز بزرگ آلمان ش//امل فولکسواگن، دایملر و بامو سرمایهگذاری سنگینی در مکزیک انجام دادهاند. این کشور هزینههای تولید کمتری نسبت ب//ه امریکا دارد و به صادرات خودروه//ای کوچکتر به امریکا که دومین بازار بزرگ خودروی جهان به شمار میرود، چشم دوخته است. ترامپ تهدید کرده است امریکا برای خودروهایی که وارد میشوند، 35 درصد مالیات دریافت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.