تنبیه کارمندان خاطی در رسوایی آالیندگی فولکس واگن

Sanat Newspaper - - خودروی‌بی‌نالملل -

رییس هیاتمدی//ره فولکسواگن اعالم ک//رد اقدام انضباطی ع//الوه بر دهها نفری که در ارتباط با رس//وایی آالیندگی دیزلی از کار معل//ق ش//دهاند، در انتظ//ار کارمندان خاطی بیش//تری خواه//د بود. به گزارش ایس//نا، هانس دیتر پ//وش گفت: انتظار میرود پیامدهای تقلب در آزمونهای آالیندگی دیزلی ش//امل کارمندان بیش//تری شود. این خودروساز از اقدام علیه کارمندان خود به درخواست مقامات امریکایی خودداری کرده تا موفقیت پژوهشها به خطر نیفتد. پژوهشهای حقوقی که فولکسواگن م//ورد توافق ب//ا مقامات امریکای//ی برای حل و فصل رس//وایی آالیندگی دیزلی، به 3 مورد اتهام در دیترویت اقرار خواهد کرد، به پایان میرسد.

ب//ه گ//زارش رویترز، در راس//تای توافق 3/4میلی//ارد دالری فولکسواگن با رگوالتورهای امریکا، این ش//رکت موافقت کرده اس//ت اصالح//ات گس//تردهای را اج//را کند و به مدت 3س//ال زیرنظارت مستقل قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.