خروج‌از‌رکود‌اقتصادی‌با‌توسعه‌حم‌لونقل

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

س//ال ۵۹ در هر ک//دام از زیرس//اختهای ۴ گانه حملونقل اقداماتی قابلتوجه انجام ش//د. آغاز تولید دو ه//زار واگن مترو با همکاری ایدرو، افزوده ش//دن تعدادی واگن قطارهای بین شهری در روزهای پایانی سال به مناس//بت ایام نوروز ۶۹، افزایش ریلسازی، خرید ۰۰۲ هواپیما و ورود ۳هواپیمای ایرباس جدید به ناوگان هوایی ایران، س//فارش ساخت ۸ کشتی به کره، توسعه راههای جادهای و نوسازی و بهسازی آنها ...و بخش//ی از اقدامات ایران در سال ۵۹ برای توسعه راههای حملونقل مسافر و کاال بوده است.

به گزارش گس//ترش صنعت این پروژهها با وجود کاه//ش بودجههای عمرانی پیش رفتهاند؛ کاهش//ی که در پ//ی کمبود منابع مالی در ای//ران رقم خورد. آنچه مس//لم اس//ت اینک//ه تامین مناب//ع مالی برای پروژههای زیرس//اخت حملونق//ل فرآیندی پیچیده و طوالنیم//دت دارد. عالوه ب//ر منابع مالی، تخصص نیروهای انسانی نیز بر رشد و توسعه زیرساختهای حملونقل ایران موثر است. وزیر راه و شهرسازی در مراسم استیضاح خود توانست نظر نمایندگان مجلس شورای اسالمی را درباره بهبود شرایط کلی پروژههای زیرس//اخت حملونقل جلب کند. نمایندگان مجلس معتقدند اهمیت توسعه زیرساختهای حملونقل در ایران آنچنان اس//ت که به عن//وان نیروی محرکهای ب//رای اقتص//اد مل//ی معرف//ی میش//ود. ب//ه عقیده نمایندگان مجلس هنوز میتوان راهکارهای جدیدی را برای بهبود شرایط اندیشید.

سیدحس//ین افضلی نماینده کمیسیون عمران که از اقدامات وزارت راه و شهرسازی گفت: هر کشوری که از نظر مالی به مشکل برخورده است، از حوزههای حملونقل، خدمات و گردش//گری ب//ه عنوان نیروی محرکه اقتصاد استفاده میکند. در شرایط محدودیت منابع مالی هر کشوری که از این ظرفیتها استفاده کند میتواند از رکود خارج شود.

توسعه زیرس//اختهای حملونقل موضوعی است که جای کار زیادی دارد و ما از آنچه موردنیاز اس//ت بس//یار عقبتر هستیم. با این حال چنانچه در زمینه توسعه زیرس//اختهای حملونقل فعالیت کنیم، به فاصله زمانی کمی سرمایهها برمیگردد.

نماینده مردم اقلید (اس//تان فارس) افزود: در سال ۵۹ در هر ۴ حوزه زیرساختهای حملونقل هوایی، ریل//ی، جادهای و حتی دریایی اقداماتی انجام ش//ده که به طور کلی مثبت اس//ت و با توجه به مولفههای موردتاکید اقتصاد مقاومتی است. در اقتصاد مقاومتی بر پروژههای ریلی تاکید شد و بر اساس آن، اعتبارات خوبی به این پروژهها اختصاص یافت. مجلس نیز در این زمینه همکاریهای خوبی داشت.

وی افزود: به این ترتیب در ۲ تا ۳ سال آینده، شاهد رون//ق حملونقل ریلی خواهیم بود. با این حال، نیاز اس//ت راهآهن به بنادر و امکان حمل بار متصل شود. همچنین ارتباط حومه ش//هر به شهر نیز باید درنظر گرفته ش//ود. تا زمانی که زیرساختهای حملونقل ترکیبی ایجاد نشده و برنامه جامع حملونقل دنبال نشود، همواره با مشکل روبهرو خواهیم بود.

افضل//ی درب//اره توانایی نی//روی انس//انی ایرانی از س//طوح برنامه ری//ز و مدیر ت//ا س//طوح اجرایی در پروژههای زیرساختهای حملونقل اینگونه توضیح داد: توانمن//دی نیروه//ای انس//انی در پروژهه//ای زیرس//اختهای حملونقل را میت//وان از جنبههای مختلف مورد بررس//ی قرار داد. مهندس//ان ایرانی در طراحی و اجرای این پروژهها توانستهاند توانایی خود را به نمایش بگذارند. ب//ه عبارت دیگر در پروژههای ریلی، جادهای و حتی فرودگاهس//ازی از نظر طراحی و اج//را موف//ق بودهاند. هرچن//د ضعفهایی در این زمینه وج//ود دارد اما به طور کلی در طراحی و اجرا مشکالت زیادی نداریم.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در ادامه به تجهیزات زیرس//اختهای حملونقل اشاره کرد و افزود: امروز ش//رکتهایی در زمینه س//اخت تجهیزات ریلس//ازی، واگنسازی ...و کار میکنند. با این حال، نیازمند تخصصهای بیشتری در این زمینه هس//تیم به طوری که بتوان تولیداتمان را به نیاز و تقاضای جامعه نزدیک کنیم.

این کارش//ناس حوزه عمران که در کارنامه کاری خود مدیریت طرحهای عمرانی، عضویت در سازمان نظام مهندس//ی و ریاس//ت بخش عمران و نیز بخش راه، س//اختمان دو دانشگاه یاس//وج و شیراز را دارد، افزایش تخصص نیروهای انسانی در تولید مواد اولیه و فن//اوری را از دیگر الزامات پروژههای زیرس//اخت حملونق//ل دانس//ت و افزود: در برخ//ی از بخشها، مصالح و مواد اولیه جدیدی بهدس//ت آمده است که اس//تفاده از آنها میتواند هزینههای س//اخت و طول زمان اجرای پروژه را کاهش دهد. تولیدکنندگان باید محصوالت خود را به این س//مت هدایت کنند تا هم از هزینهه//ای خود هم از طول زم//ان اجرای پروژه بکاهن//د که اینها در مجموع در اقتصاد ملی نیز تاثیر بسزایی دارد.

‹نوس/ازی‹زیرس/اخ ‹تهای‹حم ‹لونق/ل‹ ‹ مطالب ‹های‹ملی

سیداحس//نعلوی، عضو کمیسیون عمران مجلس ش//ورای اس//المی نیز به گس//ترش صنع//ت گفت: نوس//ازی ری//ل و هواپیما ی//ک مطالبه ملی اس//ت. فرس//ودگی ن//اوگان هوای//ی، ایمنی مس//افران را به خط//ر میاندازد. دول//ت باوجود تم//ام محدودیتها در س//ال اخی//ر در زمینه نوس//ازی ن//اوگان هوایی اقدامات شایس//تهای داش//ته اس//ت. بااینحال هنوز زیرس//اختهای حملونقل هوایی، ج//ادهای و ریلی بههیچوج//ه پاس//خگوی نیازهای کش//ور نیس//تند. نماینده مردم س//نندج در مجلس ش//ورای اسالمی افزود: امروز توس//عه صنعت هوای//ی یک افتخار ملی اس//ت. این صنعت در اش//تغالزایی و باال رفتن قدرت اقتصادی کش//ور تاثیر بس//زایی دارد. وی با تاکید بر اینکه عم//ر هواپیماهای ما به پایان رس//یده، گفت: مدت زیادی اس//ت که هواپیماهای ما بیشتر از عمر متوس//ط خود به جابهجایی مسافر میپردازند و این امر ایمنی مس//افران هوایی را زیر س//وال برده است. برنامههای نوس//ازی ناوگان هوایی در دولتهای بعد هم باید ادامه داشته باشد. هواپیمای خوب و نو حق مردم است و سزاوار نیست مردم به استفاده از ناوگان نامناس//ب مجبور ش//وند. تاخیر در پروازها که عمده نارضایتی مردم از وضعیت حملونقل هوایی را درپی دارد، ریشه در فرسودگی ناوگان هوایی دارد.

براساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئوالن وابسته به توسعه زیرساختهای حملونقل در س//ال ۵۹ نگاه و راههای جدیدی برای این صنایع داش//تهاند و توانس//تهاند پروژه//ای توجیهپذیری را آغاز کنند. با این ح//ال بزرگترین این اقدامات ورود ۳ هواپیمای جدید ایرباس بوده اس//ت و باید منتظر ماند و دید در سالهای بعد این تصمیمها و برنامهها چطور و چگونه دنبال میش//ود. در سالهای گذشته با نوع//ی بیثباتی در برنامهه//ای اقتصادی و تدوین برنامههای متعدد روبهرو بودهایم که امید میرود در س//ال و سالهای آینده این بیثباتی به پایان رسیده و برنامهه//ای س//ال ۵۹ در زمان مق//رر و با باالترین کیفیت اجرایی ش//ود. تنها در این صورت اس//ت که میتوان از حمل و نقل برای خروج از رکود اقتصادی بهره برد.

وزارت راه و شهرسازی و دیگر مسئوالن وابسته به توسعه

زیرساختهای حملونقل در سال ۵۹ نگاه و راههای جدیدی برای این صنایع داشتهاند و توانستهاند پروژهای توجیهپذیری را آغاز

کنند. با این حال بزرگترین این اقدامات ورود ۳ هواپیمای جدید ایرباس بوده است و باید منتظر ماند و دید در سالهای بعد این تصمیمها و برنامهها چطور و چگونه

دنبال میشود

سیدحسین افضلی: در اقتصاد مقاومتی بر پروژههای ریلی تاکید شد و بر اساس آن، اعتبارات خوبی به این پروژهها اختصاص یافت

سیداحسنعلوی: زیرساختهای حملونقل هوایی، جادهای و ریلی

بههیچوجه پاسخگوی نیازهای کشور نیستند

مژده پورزکی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.