افتتاح‹و‹کلن‹گزنی‹۴

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان از افتتاح و کلنگزنی ۴ پروژه راهسازی بین اس//تانهای خوزستان، بوش//هر، کهگیلویه و بویراحمد خبر داد، این در حالی اس//ت که به گفته اس//تاندار خوزستان، امسال ۰۷۲ کیلومتر جاده در اس//تان به بهرهبرداری رسید و در دو سال آینده عملیات یک هزار کیلومتر جاده دیگر در استان آغاز میشود.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از پایگاه اطالعرسانی دولت، منوچهر رحمان//ی امروز در حاش//یه آیین افتت//اح ۴خطه امیدیه ب//ه دیلم در جمع خبرن//گاران گفت: امروز با حضور اس//تاندار ۵/۲ کیلومتر از محور امیدیه به دیلم در مس//یر ورودی استان از سمت بوش//هر با اعتبار ۷۲میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی و نفت افتتاح شد.

وی اف//زود: این محور که از دوخطه به ۴خطه ارتقا یافته در مدت ۲۱ ماه به اتمام رسیده است.

مدیرکل راه و شهرس//ازی خوزس//تان عرض مسیر را ۱۱ متر اعالم کرد و تصریح کرد: جاده امیدیه به دیلم محور ش//ریانی و اتصالکننده استانهای خوزستان، بوشهر و کهگیلویه است و ازجمله راههای پرتردد استان به شمار میآید.

رحمان//ی گفت: اتمام این پروژه کاهش مصرف س//وخت و زمان س//فر و افزایش ایمنی تردد را به دنبال دارد.

مدی//رکل راه و شهرس//ازی خوزس//تان همچنین در حاش//یه افتتاح ۱۱ کیلومتر از محور ۴خطه هندیجان به دیلم گفت: این جاده بخشی از کریدور س//احلی کشور اس//ت که ۰۲۲ کیلومتر آن در استان خوزستان قرار دارد و تاکنون ۰۶۱ کیلومتر آن به بهرهبرداری رسیده است.

منوچهر رحمانی افزود: عملیات احداث این پروژه از سال ۰۹ شروع شده و برای احداث این ۱۱ کیلومتر که تا پایان حوزه اس//تحفاظی خوزس//تان را دربرمیگیرد ۰۷ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

رحمان//ی ابرازامیدواری کرد ۰۳کیلومتر دیگر از این کریدور س//احلی در محور هندیجان - ماهشهر نیز تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.

وی اف//زود: امروز عملی//ات اجرایی ۸ کیلومتر از مس//یر امیدیه به دیلم با اعتبار ۰۱میلیارد تومان از محل اعتبارات نفت و اس//تانی نیز آغاز ش//ده اس//ت. این پروژه در مدت ۸۱ ماه به اتمام میرسد. رحمانی افزود: عملیات اجرایی پروژه تعریض ۴ کیلومتر از محور امیدیه به دیلم (حدفاصل سهراهی آغاج//اری تا گاز مایع) به عرض ۱۱ متر با اعتب//ار ۵/۲میلیارد تومان نیز با حضور اس//تاندار آغاز شده است. محورهای ارتباطی امیدیه و هندیجان در استان خوزستان به دیلم در استان بوشهر یکی از محورهای اصلی تردد بین ۳استان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه بویراحمد است.

همچنین غالمرضا ش//ریعتی اس//تاندار خوزس//تان در حاش//یه افتتاح و کلنگزنی ۴ پروژه راهسازی بین استانی گفت: این پروژهها که امروز افتتاح و کلنگزنی ش//دند از مطالبات مردمی بودهاند که امروز محقق شده است و به اجرای آنها ادامه میدهیم.

وی با بیان اینکه این پروژهها در مس//یر اس//تانهای خوزستان- بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد هستند، افزود: از پیمانکار پروژه ۸ کیلومتری ۴ خطه مح//ور امیدی//ه به دیلم قول گرفتهام که به جای ۵/۱ س//ال این پروژه را در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.