پروژه‹را‹هسازی‹مواصالتی‹بین‹۳‹استا ‹ن

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

مدت یکسال اجرا کند.

ش//ریعتی ابرازامی//دواری ک//رد ب//ا اتم//ام این پروژهها ارتباطات تجاری و مبادالت بین ۳اس//تان خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد گسترش یابد و س//فرهای گردش//گری نیز در این مسیرها بهویژه در ایام نوروز افزایش پیدا کند.

ب//ه گفته اس//تاندار خوزس//تان، این اس//تان در حملونقل جادهای کاال رتبه نخس//ت، در جابهجایی مس//افر رتبه سوم و در زیرساختهای جاده در رتبه ششم کشوری قرار دارد.

ش//ریعتی افزود: باید دو هزار کیلومتر جاده ساخته شود تا بتوانیم خود را به جایگاه س//وم برسانیم که از این میزان هزار کیلومتر آن درحالحاضر در دست ساخت بوده که بخش زیادی از آن در سال ۵۹ شروع شده است.

اس//تاندار خوزس//تان گف//ت: امس//ال ۰۷۲ کیلومتر جاده در اس//تان به بهرهبرداری رسید و در دو سال آینده عملیات یک هزار کیلومتر جاده دیگر در استان آغاز میشود. وی با تبیین اهمیت تامین زیرساختهای جادهای افزود: جاده یک زیرساخت اساسی و مهم است و تقویت آن میتواند بسیاری از سرمایهگذاری در استان را با خود همراه آورد.

اس//تاندار خوزس//تان تصریح کرد: الزم اس//ت، میزان افتتاح ساالنه ۰۷۲ کیلومتر جاده در اس//تان را حفظ کنیم تا به جایگاه س//وم کشوری برسیم. شهرستان هندیجان با ۸۳هزار نفر جمعیت در جنوب استان خوزستان قرار گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.