اعمال حریم رودخانهها روی نقشه طرح جامع تبریز

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

پی//روز حناچ//ی، دبیر ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران در نامهای به اس//تاندار آذربایجانش//رقی، مصوبه ش//ورا را درب//اره اصالحیه بند ۸ مصوبه م//ورخ ۴۲/۸/۵۹ ش//ورایعالی درباره ط//رح جام//ع ش//هر تبریز، اب//الغ کرد. ب//ه گزارش گس//ترش صنع//ت به نقل از پایگاه اطالعرس//انی دول//ت، پیروز حناچی دبیر ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ای//ران در نامهای به جبارزاده، اس//تاندار و رییس ش//ورای برنامهریزی و توس//عه اس//تان آذربایجانش//رقی، مصوبه شورایعالی، درباره اصالحیه مصوبه تاریخ ۴۲/۸/۵۹ طرح جامع ش//هر تبریز در جلسه ۸۱/۱۱/۵۹ شورا را ابالغ کرد. در نامه دبیر ش//ورایعالی شهرس//ازی و معماری ایران به استاندار استان آذربایجانشرقی آمده است: پیرو نامه شماره ۰۰۳/۶۹۶۴۴ تاریخ ۵۲/۸/۵۹ موضوع اعالم مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ش//هر تبریز، به اس//تحضار میرساند که شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه تاریخ ۸۱/۱۱/۵۹ بنا به درخواس//ت نماینده محترم وزارت نیرو در شورای عالی، بند ۸مصوبه مورخ ۴۲/۸/۵۹ با موضوع «طرح جامع شهر تبریز» را به شرح زیر اصالح کرد: «۸. ساماندهی رودخانههای داخل محدوده ش//هر توس//ط ش//هرداری و با هماهنگی وزارت نیرو انجام و کلیه حرای//م رودخانهها مطابق اعالم نظ//ر وزارت نیرو (حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از اعالم این مصوبه) روی نقشههای طرح جامع پیشنهادی لحاظ شود.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.