رایزنی اوکراین با ایران برای اجرای طرحهای راهسازی

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

وزیر زیرساختهای اوکراین در دیدار با وزیر جهاد کشاورزی با مطلوب خواندن راههای ای//ران، همکاری ش//رکتهای ایرانی را برای اجرای طرحهای این حوزه در اوکراین خواس//تار ش//د. به گزارش ایرنا، در دیدار محمود حجتی و اوملیان که با حضور محمدبهشتی منفرد سفیر ایران برگزار ش//د، دو طرف زمینههای مختلف همکاری بهویژه در بخشهای حملونقل ریلی، دریایی و هوایی را موردبررس//ی قرار دادند. وزیر زیرس//اختهای اوکراین در این مالقات که ش//نبه در اقامتگاه س//فیر ایران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت دستاوردهای شش//مین نشست کمیسیون مش//ترک همکاریهای دو کشور در کییف گفت: در س//ال گذشته شاهد رشد و توسعه همکاریها در زمینههای مختلف بودیم که مقامهای اوکراینی این روند را بسیار پرثمر میدانند. اوملیان در بخش دیگری از سخنان خود نیز گفت: در س//فر به ایران دیدم جادهها از اس//تانداردهای الزم برخوردارند و ب//ا توجه به موفقیت ایران اوکراین آماده اس//ت از ش//رکتهای ایرانی فعال برای همکاری در این عرصه دعوت کند. حجتی رییس ایرانی کمیس//یون مشترک همکاریها نیز در این دیدار، طرحها و برنامهه//ای جمهوری اس//المی در بخش حملونقل از جمله خط آهن در دس//ت احداث از رش//ت به آستارا-آستارا و در ادامه اتصال آن به بندر باتومی گرجستان را تشریح کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.