تاسیس شرکت حملونقل ایران و قزاقستان

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

تاس//یس شرکت مشترک کش//تیرانی ایران و راهآهن قزاقستان وارد مرحله تازه و اجرایی ش//د. به گزارش ایدرونیوز، مراس//م امضا سند نهایی تاسیس شرکت مشترک کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و راهآهن قزاقس//تان )KTZZ( در دفتر مرکزی کش//تیرانی جمهوری اسالمی ایران، با حضور رییس شرکت دولتی حملونقل قزاقس//تان و س//فیر این کش//ور در تهران، ریی//س هیاتمدیره و مدیرعامل کش//تیرانی جمهوری اسالمی ایران و جمعی از مقامات ارشد دو شرکت برگزار شد تا این قرارداد وارد مرحله اجرایی خود ش//ود. بر اس//اس این گزارش، پیش از این نیز موافقتنامه تاسیس ش//رکت مشترک کش//تیرانی جمهوری اس//المی ایران و راهآهن قزاقس//تان در حاشیه سفر دی رییسجمهوری ایران به قزاقستان به امضای مدیرعامل کش//تیرانی جمهوری اسالمی ایران و دایاس ایس//کاکف، رییس شرکت راهآهن قزاقس//تان ‪KTZ Express‬ رس//یده بود که ب//ا این توافقنامه، وارد مرحله اجرایی ش//د. محل اصلی دفتر این ش//رکت مشترک در منطقه آزاد بندر انزلی تعیین ش//ده است. شرکت مشترک کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران و راهآهن قزاقستان در زمینه حملونقل ترکیبی فعالیت خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.