۰۴ تانکر اوراق میشود

Sanat Newspaper - - توسعه صنایع -

۰۴ تانک//ر حم//ل کاالی کثیف در س//الجاری می//الدی برای اوراقس//ازی فروخته خواهد ش//د. به گزارش مان//ا، گروه خدمات دریای//ی ‪McQuilling Services‬ پیشبین//ی کرد، ۰۴ تانکر حمل کاالی کثیف ناوگان تجارت جهانی را ترک و برای اوراق سای فروخته خواهند ش//د. یکی از متخصص//ان گروه McQuilling Services دراینب//اره گفت: خروج تانکرهای حمل کاالی کثیف ممکن است منجر به بهبود نرخ کرایه حمل تانکرهای جدید شود که قرار است به ناوگان جهانی بپیوندند.

براساس این گزارش، از مجموع ۰۴ تانکر حمل کاالهای کثیف، جایگاه نخست به تانکر افراماکس با اوراق ۷۱ فروند تعلق دارد. از س//وی دیگر، ۵۷۱ تانکر حمل کاالهای کثیف دیگر نیز قرار است به ناوگان تجارت جهانی در سال میالدی بپیوندد که از این تعداد ۳۵ نفتکش غول پیکر، ۵۷ تانکر س//وئزماکس، ۱۴ افراماکس و ۶ پاناماکس هس//تند. گفتنی است در سال جدید میالدی، ۶۹ تانکر تمیز (آلودگی برای دریا ایجاد نمیکنند) تحویل داده خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.