آسانسازی تفاهمنامههای کارآفرینی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

هماهنگی بینس//ازمانی در زمینه کارآفرینی و ایجاد اش//تغال رویکردی مطلوب اس//ت ک//ه در فعالیتهای س//ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ای//ران با س//ازمانهایی همچون کمیته ام//داد، بنیاد ش//هید و امور ایثارگران، صن//دوق کارآفرینی امید ...و دیده میش//ود. انعقاد تفاهمنامهه//ای همکاری با این س//ازمانها با هدف جذب نی//روی کارورز و کارآفرین باعث شده که نقش آسانسازی سازمان صنایع کوچک در جه//ت ایجاد اش//تغال و کاریابی ب//رای کارآفرینان بیش//تر ب//ه چش//م آید. ب//ا این ح//ال، بس//تر فعالیت کارآفرینان که همان بنگاههای صنعتی نیز هستند باید رونق بیشتری یابد تا زمینه اشتغال بیشتر فراهم شود.

س//ازمانهای حمایتی و توسعهای مانند مهره اصلی در یک زنجیره عمل میکنند. مهرهای هماهنگکننده در زنجی//رهای همچون توس//عه و صنعت که میتوانند تمامی ابعاد اشتغال، کارآفرینی، تولید و رشد را پوشش دهند. پوش//شدهی آنها نیز در قالب خدمات حمایتی یا طرحهای اجرایی اس//ت که میتوانند در کنار منتفع کردن صنعتگران یا تولیدکنندگان، دیگر اقشار جامعه را نی//ز بهرهمند کنند. به عبارتی، هم دید اش//تغالزایی دارند هم دید توس//عه صنعتی در کنار رونق تولید. اگر ه//ر دو ای//ن رویکرد را در زنجیره رش//د اقتصادی قرار دهی//م، خواهیم دی//د که اقدامات س//ازمانی در جهت حمایت از بنگاههای تولیدی بس//یار اهمیت دارد مانند تفاهمنامههایی که س//ازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران با سازمانهای دیگر با هدف رون//ق تولید و ایج//اد کارآفرینی و اش//تغالزایی منعقد میکند. این تفاهمنامهها میتوانند بس//تر مناسبی به منظور ارتباط بینسازمانی باشد که روند ایجاد اشتغال در بخ//ش صنع//ت را آس//ان و نی//روی کار ماهر برای بنگاههای تولیدی را فراهم کند.

‹تفاهمنام ‹ههای‹کارآفری ‹نساز ‹

توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در شرایط کنونی برای واحدهای صنعتی به ویژه ش//تابدهی به فرآیند تولید امری حیاتی اس//ت؛ چرا که س//رمایهگذاریهای زیربنای//ی و افزایش اب//زار و تجهی//زات و به طور کلی س//رمایه فیزیکی بدون س//رمایه انس//انی بیاس//تفاده مان//ده یا به نحو اقتصادی و کارآم//د مورد بهرهبرداری ق//رار نمیگیرد بنابراین از ضرورتها و الزامات رش//د و توس//عه صنعتی، نظام آموزش برای ایجاد مهارتهای الزم سرمایه انسانی اس//ت و در این میان آموزشهای فنی و حرفهای تلفیقی است از علم، فن و هنر که نقش بسیار مهمی در تامین نیروی انسانی کارآمد ایفا کرده و مضمونی توسعهای دارد. هدف از این آموزشها، افزایش دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف ش//غلی است. به جز بعد اقتصادی، نقش آموزشهای فنی و حرفهای در تغییرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در رشد و بهبود فرهنگ کار اهمیت دارد. ش//اید به این دلیل باشد که پیوسته مسئوالن به ضرورت مهارتآموزی و توانمندس//ازی شاغالن بخش صنع//ت تاکید میکنند. یکی از نتایج توجه مس//ئوالن به مهارت آموزش نیروی کار، تفاهمنامه بین س//ازمان صنایع کوچک و ش//هرکهای صنعتی ایران و سازمان فنی و حرفهای کشور است که به منظور مهارتآموزی نیروی انس//انی شاغل در بخش صنعتی و اصناف بسته ش//ده و در این راس//تا دورههای آموزشی برای ارتقای س//طح مهارت کارگران و کارکنان در راستای بهرهوری صنایع مرتبط را دس//تور کار دارد. به عبارتی، سازمان صنایع کوچک براس//اس سیاستهای اقتصاد مقاومتی و با مش//ارکت س//ازمان فنی و حرفهای متولی آموزش بیش از ۰۰۱ هزار نفر در کش//ور ش//ده است. آموزشی که با حمایت مالی از متقاضیان شرکت در این دورهها نیز همراه است.

همچنین جهاد دانشگاهی، صندوق کارآفرینی امید، بنیاد توس//عه کارآفرینی و تعاون، کمیته امداد و بنیاد ش//هید و امور ایثارگران از س//ازمانهایی هس//تند که س//ازمان صنایع کوچک با آنها در پیوند با سازمان فنی و حرفهای تفاهمنامه همکاری و جذب نیروی کارآفرین و کارورز دارد.

حج//تاهلل خلیلزادهصورت//ی، مدیرعام//ل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گلس//تان در این زمینه به گس//ترش صنعت گفت: تفاهمنامه شرکت شهرکهای صنعت//ی ایران با س//ازمانهایی همچون کمیته امداد، بنیاد ش//هید و ام//ور ایثارگران، س//تاد اجرایی فرمان ام//ام(ره)، اداره پس//ت و معاون//ت کار و رف//اه و ام//ور اجتماع//ی همگ//ی در راس//تای حل مش//کل اس//ت. به عبارت//ی، ای//ن تفاهمنامهها تش//کیالت کاریابی را فع//ال میکن//د. در کالم دیگر میتوان گفت س//ازمان صنای//ع کوچک در نقش آس//انکننده ام//ور در قالب این تفاهمنامهها عمل میکن//د. خلیلزادهصورتی در تش//ریح موانع و چالشهای کارآفرین//ی نیز گفت: اگر فرض کنیم تمامی تفاهمنامهها با سازمانهای مختلف امض//ا و بر اهمیت کارآفرینی نیز تاکید ش//ود در حالی که واحدهای صنعتی بهرهبردار فعال نباش//ند یا زمینه جذب کارورز یا کارآفرین را نداش//ته باش//ند آن زمان نمیت//وان تمامی مش//کالت را به گردن یک س//ازمان انداخت بلکه باید زمینه تولید صنعتی فراهم باش//د. به ع//الوه اینکه تمامی بخش//نامهها و تفاهمنامهها حالت آسانسازی دارند.

‹تالش‹هم ‹هجانبه‹در‹مسیر‹اشتغالزایی ‹

در تکمیل نکاتی که خلی//لزاده صورتی مطرح کرد میتوان گفت انعقاد هر گونه تفاهمنامه با هر س//ازمان برای کمک به امور ش//اغالن یا مهارتآموزی کارورزان کمک موثری بر توس//عه و رشد اقتصادی و هماهنگی بین س//ازمانی خواهد داشت. در این زمینه سیدمهدی صفوی، مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان بوش//هر به گس//ترش صنعت گفت: سازمانی که متولی کارآفرینی باشد به صورت مش//خص وجود ندارد بلکه تمام//ی س//ازمانهای مس//ئول در این ام//ر در جهت کارآفرینی عمل میکنند. همچنین به دامنه کس//ب و کار سرعت میدهند. به عنوان نمونه، زمانی که شرکت شهرکهای صنعتی با سازمان انرژیهای نو تفاهمنامه امضا میکند به نوعی زمین//ه کارآفرینی صنعتگران را فراه//م میکند از این رو هر تفاهمنامه و بخش//نامهای که امضا و منعقد میش//ود بستری برای تقویت بنگاهها و سیستم کسب و کار است.

وی افزود: حتی زمانی که با دانشگاهها و مراکز علمی و آموزش//ی تفاهمنامه امضا میش//ود زمین//های برای اشتغالزایی و کارآفرینی فراهم خواهد شد. نگاه صفوی ب//ر این دیدگاه اس//ت که هر تالش//ی در جهت تقویت تولید به نوعی میتواند در اشتغالزایی و کارآفرینی موثر باشد.

‹مهار ‹تآموزی‹بسترساز‹سودآوری ‹

صنعتی ش//دن ب//دون لحاظ مهارتآم//وزی معنایی ن//دارد. اف//راد در محیطهای صنعت//ی در یک زنجیره مص//رف ق//رار میگیرند و ب//ه نوعی ب//ه همدیگر نیاز دارند. فعالیتها و دس//تاوردهای آنه//ا مورد نیاز دیگر کارکن//ان آن کارخانه یا واحد صنعتی میش//ود. از این رو باید درنظر داشته باشیم که آموزشهای قابلیتها و توانمندیها در برنامههای مهارتآموزی در سطح واحد صنعتی نیز وجود داش//ته باش//د و تنها به آموزشهای فنی و تخصصی اکتفا نکنیم. بسیار دیده شده است که استادکار آموزشدهنده خود مهارتهای الزم و موردنیاز روز را ن//دارد. بنابراین باید تمام//ی ابعاد مهارتآموزی بررس//ی و لحاظ ش//ود. نکته دیگر اینک//ه ایجاد نظام مهارتمحور و تربی//ت نیروی کار میتواند باعث بهبود ش//رایط کسب و کار شود. همیشه بهبود شرایط کسب و کار ناش//ی از زمینههای رشد و رونق اقتصادی نیست بلک//ه گاهی نبوغ نوآورانه منابع انس//انی نیز این امر را آس//ان میکند. توس//عه آموزشها به وی//ژه در زمینه کارآفرینی در ش//رایط کنونی ب//رای اقتصاد و فرهنگ ایران به ویژه ش//تابدهی به فرآیند تولید امری حیاتی است زیرا سرمایهگذاریهای زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بیاس//تفاده مانده یا به نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهرهبرداری ق//رار نمیگیرد بنابراین از ضرورتها و الزامات رش//د و توس//عه صنعتی، نظام آموزشی برای ایجاد مهارتهای الزم سرمایه انسانی است. نکته دیگر اینکه از آنج//ا که بیکاری یکی از مهمترین مس//ائل و مش//کالت جهان است و در کش//ورهای درحال توسعه با توجه به بی توازنی ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاس//ی تاثیر بیش//تری بر توسعه دارد و با توج//ه به اینکه یکی از دالیل بیکاری در کش//ور، نبود مهارتهای مورد نیاز بازار کار از سوی کارجویان است، انتظار میرود س//ازمانهای مس//ئول در کنار مدیران صنعتی ب//ا دادن آموزشه//ای مهارت//ی و کارآفرینی بتوانن//د نقش بس//زایی در کاهش می//زان بیکاری ایفا کنند؛ چ//را که اگر آموزش در کش//ور نادی//ده گرفته ش//ود، در واقع باعث ازدیاد اشتغال کاذب و درآمدهای ناپایدار میش//ود و بهتدریج آسیب جدی به کشور وارد میسازد.

نبود سرمایهگذاری کافی در آموزش به معنی غفلت و فنای س//رمایههای انس//انی نیز تلقی میشود. به جز بعد اقتصادی، نقش آموزشهای کارآفرینی در تغییرات اجتماعی و فرهنگی به ویژه در رش//د و بهبود فرهنگ کار اهمیت دارد. ش//اید به این دلیل باش//د که پیوسته مس//ئوالن به ضرورت مهارتآموزی و همگامی بخش دانشگاهی با بخش تولید تاکید میکنند.

توسعه آموزشها به ویژه در زمینه کارآفرینی در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران به ویژه شتابدهی به فرآیند تولید امری حیاتی است زیرا سرمایهگذاریهای زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و به طور کلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بیاستفاده

مانده یا به نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهرهبرداری قرار

نمیگیرد

حجتاهلل خلیلزاده صورتی: تمامی بخشنامهها و تفاهمنامهها حالت آسانسازی دارند

سید مهدی صفوی: سازمانی که متولی کارآفرینی باشد به صورت مشخص

وجود ندارد

صفیه€رضایی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.