رشد‹اقتصادی،‹زمین‹هساز‹کارآفرینی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

تامی//ن مالی برای کس//بوکار بهترین عاملی اس//ت که میتواند کارآفرینی را در کشور ایجاد کند؛ این نکتهای است که مهدی تقوی، اقتصاددان در گفتوگو با گسترش صنعت بیان کرد. مشروح گفتوگو با تقوی را میخوانید:

€طر €حه/ای€اجرای/ی€حمایت/ی€بی/ن€س/ازما €نها€چقدر€ € م €یتواند€بر€گسترش€کارآفرینی€موثر€باشد؟

اقدام سازمان در انعقاد تفاهمنامه یا اجرای طرحهای حمایتی به نوعی تش//ویق کارآفرینی است. از این رو س//ازمانها میتوانند با اعطای وام و تس//هیالت به افراد زمینه و بس//تر کارآفرینی را بیشتر ایجاد کنند. در کنار آن ایجاد مشوقهای حمایتی و معافیتهای مالیاتی میتواند روحیه کارآفرینی را بیش از پیش تقویت کند. به عالوه اینکه واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بیش از دو س//وم صنایع کش//ور را دربرگرفتهاند اما مشکل آنجاست که رونق صنعتی و تولیدی در جامعه ما دیده نش//ده است تا بستر مناسبی برای اجرای طرحهای حمایتی و اشتغالزا باشد. مگر اینکه دولت تسهیالت ویژه به صاحبان صنایع کوچک و متوس//ط دهد تا بتوانند جذب نیرو داش//ته باشند. همچ//ون معافیتهای بیمهای یا مالیاتی. به ویژه اینکه ما در کش//ور مهندس//ان حرفهای و بیکار بس//یار داریم که میتوانند جذب فضای تولیدی ش//وند. اگر در داخل کشور رونق به وجود آید، این مهندسان هیچگاه هوای مهاجرت به کشورهای دیگر را در سر نخواهند پروراند. ش//اید به همین دلیل هم باشد که طرح کارورزی را با ایجاد بسترها و تقاضاهای مناسب میتوان در بنگاههای اقتصادی اجرا کرد. €آی/ا€درباره€طر €حهای€حمایتی€کارورزی€نیز€همین€ادعا€را€م €یتوان€ € داشت؟

بل//ه. اگر واحدهای تولیدی به نیروی کار نیاز داش//ته باش//ند میتوانند در کارخان//ه خ//ود کارورز ب//ه کار گیرند. همچنی//ن این امکان وج//ود دارد تا با مهارتآم//وزی اف//راد و کار کردن آنه//ا در کنار کارگران باتجربه س//ابقه کار طوالنیت//ری را برای آنها تصور کرد چراکه بنگاههای تولیدی نیروی کار صفر کیلومت//ر الزم ندارند بلکه اگر زمینه جذب کارورزان فراهم میش//ود باید به موازات آن آموزش و مهارتآموزی آنها نیز مدنظر قرار گیرد.

€به€نظر€ش/ما€نباید€در€دانشگا €هها€دایره€مهار €تآموزی€گسترد €هتر€ € شود€تا€بخش€صنعت€بار€زیادی€را€بر€دوش€نکشد؟

واقعیت این اس//ت که کمکاری دانشگاهها را بخش صنعت باید جبران کند. افرادی که تنها نظریه میدانند وارد فضای تولیدی میش//وند و از نظر کارفرما بهرهوری باالیی نخواهند داشت.

€درباره€بکارگیری€قش/ر€آس/ی €بپذیر€و€محروم€در€کارخان €هها€چه€ € طرحی€م €یتوان€داد؟

گس//ترش طرحهای حمایتی در این زمینه بیشتر به سطح رشد اقتصادی بس//تگی دارد. در دولت گذشته نهتنها جذب نیروی کار نداشتیم بلکه اخراج کارگران نیز رقم خورد. اما با وجود رش//د اقتص//ادی و رونق تولید امیدواریم تقاضا برای نیروی کار بیش//تر ش//ود. در این صورت حتی دولت الزم نیس//ت کاری کن//د زیرا بخش خصوصی خود میتواند نیروی مورد نیاز خود را جذب کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.