شروطی برای گسترش کارآفرینی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

طرحه//ای حمایتی و انعقاد تفاهمنامهها به منظور اشتغال و کارآفرین//ی بس//یار مطلوب است اما باید سازوکار اجرایی آنها بیش//تر مورد بررسی قرار گیرد. ب//ه عنوان نمون//ه، باید سطح مهارتآموزی کارورزان متناس//ب با خواس//ت صاحب بنگاه اقتصادی باش//د. در این زمین//ه البت//ه س//ازمان فنی و حرف//های ب//ه خوب//ی عمل میکن//د. همچنین کارجویان قبل از حضور در بخش صنعت در دورههای آموزش//ی که کمیته امداد یا بنیاد شهید و امور ایثارگران برای آنها درنظر میگیرد، آموزش میبینند. با این حساب سرفصلهای آموزشی که شرکت شهرکهای صنعتی درنظر میگیرد با س//رفصلهای س//ازمان اندکی تفاوت دارد از این رو تالش میش//ود هماهنگی بین عنوانهای آموزشی حفظ ش//ود. نکته دیگ//ر اینکه بای//د در پرداختی حقوق به کارورزان تجدیدنظر ش//ود. به عبارتی، برای پرداخت حقوق ب//ه کارورزان در بخش تولید باید ش//رایطی اتخاذ ش//ود که تمایل به کار در آنها بیش//تر ش//ود نه آنکه آنقدر کم باش//د که رغبتی به فعالیت نداش//ته باش//ند. به عبارتی، باید روش پرداخت حقوق منطقی باش//د. به عن//وان نمونه، نمیتوان از یک فرد انتظار داش//ت با حق//وق ۰۰۲ هزار تومان در ماه که بیمه هم شامل آن نمیشود بهترین کار را انجام دهد چرا که این فرد وابس//تگی و عرق به کارش ندارد. نکته دیگر اینکه هیچ واحد صنعتی از نی//روی کار خوب بدش نمیآید. حتی بسیاری از افرادی که به عنوان کارورز در کارخانهای مشغول میشوند در صورت کار مطلوب برای کارفرما میتوانند مدیر کارگاه و کارخانه هم شوند ازاین رو بهتر است به جای صرف بودجههای کالن در مواردی که چندان ارزش//ی برای کشور ندارد بودجه بیش//تری برای کارورزان در محیطهای صنعتی درنظر گرفته شود تا بهرهوری شغلی داشته باشند. در شرایط توس//عه صنعتی طرحهای حمایتی از کارورزان و کارآفرینان به طور قطع بیش//تر نتیجه میدهد چرا که در این سالهای رکود بس//یاری از واحدهای صنعتی تعدیل نیرو داشتند و با طرح رونق تولید توانستند جان تازهای بگیرند از این رو زمان الزم اس//ت تا نیروی جدید جذب کنند. به عالوه اینکه یکی از شروط بانکها برای اعطای تسهیالت، به کارگرفتن همان نیروی قدیمی کار اس//ت که بر اث//ر تعطیلی کارخانه تعدیل ش//دهاند از این رو واحدهای صنعتی در جذب نیروی جدید دچار چالش میشوند یا جذب نیروی جدید به صورت اندک انجام شده اس//ت. اما اگر طرح رونق تولید ادامه داشته باشد اثرات این طرح را در سالهای بعد شاهد هستیم.

سی €درضا€مسلم €یعقیلی €معاون€صنایع€کوچک€شرکت€ شهر €کهای€صنعتی€گلستان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.