وام چارهساز بیکاری نیست

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

س//خنگوی کمیس//یون اجتماع//ی مجلس ب//ا تاکید بر اینکه توس//عه و بهبود اش//تغال با حمایت از مش//اغل خانگی و کارآفرینی حاصل میش//ود، گفت: در زمینه اشتغالزایی تنها نباید به وامدهی اکتفا کرد.

جلی//ل مخت//ار در گفتوگ//و ب//ا گس//ترش صنع//ت ب//ا بی//ان اینکه ب//رای بهبود اش//تغال و کارآفرینی زیرس//اختهای الزم در کشور وجود دارد، گفت: متاس//فانه به دلی//ل بیتوجهی به برنامهری//زی راهبردی در زمینه بهبود اشتغال نتوانستهایم موفق باشیم. نماینده مردم آبادان در مجلس ش//ورای اس//المی از بیتوجهی نس//بت به بنگاههای زودبازده برای بهبود اشتغال در کشور انتقاد کرد و افزود: هرچند این بنگاهها نقش با اهمیت و تکمیلکنندهای در بهبود وضعیت اش//تغال و تولید داخل دارند اما متاسفانه نس//بت به این موضوع بیتوجه بودهای//م. مختار با یادآوری جمعیت باالی فارغالتحصی//الن بیکار، گفت: جمعیت جوان و فعال//ی در کش//ور داریم که اگر بتوان ب//ه صورت راهبردی بحث کارآفرینی و اش//تغال را تعریف کنی//م و در این زمینه برنامهریزی مناس//ب و منس//جمی داشته باش//یم به راحتی میتوانیم معضل بیکاری را در کش//ور ریش//هکن کنیم. این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه کشورهایی مانند چین و هند به سمت کارآفرینی حرکت کرده و در این زمینه موفق بودهاند، تصریح کرد: متاس//فانه کشور ما در مقایسه با دیگر کش//ورها در این زمینه موفق نبوده این در حالی است که در این کش//ورها از اف//راد بیکار باعنوان افراد بیس//واد و فاقد حرفه یاد میش//ود و جمعیت زی//ادی از جمعیت فعال را افرادی تش//کیل میدهند که دارای سواد، تخصص و شغل هس//تند. وی با اش//اره به اینکه در ح//ال حاضر کارگاههای خانگی زودبازده به عنوان یکی از رویکرد کش//ورهای درحال توس//عه به ش//مار میرود، یادآور ش//د: باید بت//وان از طریق سیاس//ت راهبردی کاربری نیروی انسانی فرآیند خط تولید را در کارگاهه//ای خانگی زودبازده تعریف کرد تا این صنعت در جامعه نهادینه ش//ود. س//خنگوی کمیس//یون اجتماعی مجل//س دهم با تاکید بر اینکه دولت باید برخی از طرحهای اش//تغالزایی را به مردم واگذار کند، گفت: بهتر اس//ت برخی طرحها به مردم واگذار شده و به نوعی خوداجرایی شوند البته دولت باید هزینه طرح را متقبل ش//ود؛ با این اقدام بهتدریج چرخه راکد و معیشتی مردم فعال میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.