پرداخت تسهیالت رونق تولید به 717 واحد صنعتی سمنان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در پنجاه و یکمین جلس//ه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اس//تان س//منان عنوان ش//د: 3هزار و ۱۱8میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید به 7۱7 واحد تولیدی استان پرداخت شده اس//ت. به گزارش شاتا، بهروز اس//ودی، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان در این جلسه گفت: 2هزار و ۹۴5 واحد در س//امانه ثبتنام کردهاند که ه//زار و 803 واحد تایید و برای دریافت تس//هیالت به بانکهای عامل معرفی ش//دند. وی گفت: این واحدها قرار اس//ت 8ه//زار و ۴25میلیارد ریال تس//هیالت دریاف//ت کنند. از تع//داد واحدهای معرفی ش//ده به بانک 8۶۴ واحد صنعتی با مبلغ ۶ه//زار و 252میلیارد ریال و هزار و 335 واحد کشاورزی به مبلغ 2هزار و ۱72میلیارد ریال بوده است.

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت س//منان اظهار کرد: تاکنون 7۱7 واحد 3هزار و ۱۱8میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردهان//د ک//ه این تع//داد ش//امل ۱7۱ واحد صنعت//ی 2هزار و ۱58میلیارد ریال و ۶۴5 واحد کش//اورزی به مبلغ 0۶۹میلیارد ریال است. اسودی گفت: در جلسات قبلی مشکالت ۴33 واحد تولیدی استان بررسی شد که در جهت رفع موانع پیش رو ۴۱8 مصوبه به تصویب اعضای کارگروه رس//یده که ۹۴درصد اجرایی ش//ده و باقی در دست اجراست. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت سمنان اظهار کرد: در شهرستان سمنان نیز تاکنون 8۹ واحد صنعتی و کش//اورزی 0۶۹میلیارد ریال تسهیالت دریافت کردهاند که شامل ۱5 واحد صنعتی به مبلغ 008میلیارد ریال و 7۴ واحد کشاورزی نیز به ارزش 0۶۱میلیارد ریال است.

‹06‹هزار‹بازرسی‹ ‹

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان از انجام 0۶هزار و ۱08 مورد بازرسی در ۱۱ماه امسال خبر داد.

اس//ودی با اعالم این خبر گفت: این بازرسیها به منظور رصد وضعیت بازار کاال و خدمات بهویژه کاالهای اولویتدار و نظارت ب//ر مراکز فعال تجاری و اقتصادی اس//تان س//منان و همچنین جلوگیری از هرگونه افزای//ش بیرویه قیمت در قالب طرحهای مختلف انجام شده است. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: در این بازرسیها که 5۹۱ ناظر افتخاری و 55 کارشناس نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت پیوسته و روزانه از واحدهای صنفی و سطح عرضه انجام دادهاند، 3هزار و ۴8۶ تخلف شناسایی شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.