کاهش 46 درصدی حوادث مرتبط با برق در گلستان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

معاون بهرهبرداری و دیس//پاچینگ ش//رکت توزی//ع نی//روی برق اس//تان گلس//تان در همای//ش بزرگداش//ت برترینهای ایمن//ی و فروش و وصول شرکت، از کاهش ۶۴درصدی حوادث مرتبط با برق در س//ال 5۹ نس//بت به س//ال ۴۹ خبر داد. به گزارش خبرنگار گسترش صنعت از گلستان، بهرام قائمی با اشاره به ویژگیهای فرهنگ ایمنی، مش//ارکت فعاالنه کارکنان و نمود عینی رعایت اص//ول ایمنی در رفتار آنه//ا را از مهمترین این ویژگیها عنوان ک//رد. قائمی ضمن بیان دالیل و ض//رورت رعایت اصول ایمنی، زیانهای انسانی ناشی از حادثه، زیانهای اقتصادی ناشی از آن و زیانهایی که به کل جامعه تحمیل میشود را از عواقب رعایت نکردن ایمنی برشمرد. معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق اس//تان گلستان رعایت 5 اصل طالیی ایمنی را بس//یار مهم دانست و ایمنسازی محیط کار، دریافت و اعمال خاموشی، آزمایش بیبرق شدن شبکه، تخلیه الکتریکی و نصب آرت در طرفی//ن محل کار را از اصول خللناپذیر انجام کار روی ش//بکههای توزیع برق عنوان کرد. قائمی گفت: حوادث مرتبط با برق ۶۴درصد در س//ال 5۹ نسبت به سال ۴۹ کاهش و از 3۱ به 7 مورد کاهش یافته است. معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ ش//رکت توزیع نیروی برق استان گلس//تان، مهمترین اقدامات انجام ش//ده در زمینه گس//ترش فرهنگ ایمنی در شهرستانها را تهیه کتابچه ایمنی برای ش//هروندان، برگزاری نمایشگاههای ایمنی، تش//کیل کالسهای آموزشی س//یمبانهای مدیریتها و نصب عالئم هش//داردهنده روی تابلوه//ای برق را ازجمله این فعالیتها بیان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.