تولید 20 هزارتن گز در بلداجی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

ریی//س س//ازمان صنع//ت، معدن و تجارت چهارمح//ال و بختیاری گفت: روزان//ه بهط//ور میانگی//ن 0۴ تن گز معادل 00۱هزار بسته تولید میشود.

به گزارش ش//اتا، س//یدنعیم امامی افزود: امس//ال گزس//ازان در بلداجی، پایتخت گز ایران 02هزار تن محصول تولید و روانه بازار مصرف کردند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با اش//اره به تولید هزار و 200 تنی گز در اس//فند یادآور شد: ۴ نوع گ//ز آردی، لقمهای، مغزپس//تهای، زعفرانی و مغزبادامی در کارگاههای گزسازی این شهر تولید میشود.

امام//ی گز بلداج//ی را از معروفترین گزه//ای تولیدی ایران اع//الم کرد و گف//ت: گز بلداجی بهدلیل کیفی//ت و مرغوبیت به کشورهای حوزه خلیجفارس، آسیای میانه، افغانستان، پاکستان و عراق نیز صادر میشود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از فعالیت 00۱ کارگاه گزس//ازی در شهر بلداج//ی خبر داد و گفت: فعالیت این کارگاهها زمینه اش//تغال ۴هزار نفر را فراهم کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.