سفرهای نوروزی، فرصتی برای توسعه صنایع روستایی

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹توسعه‹صنای ‹عدستی‹همراه‹با‹رشد‹صنعت‹گردشگری‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

س//فرهای نوروزی ایرانیه//ا در تعطیالت نوروز برای فعاالن صنایعدستی فرصتی مناسب در رشد فروش محصوالت است. کارشناسان نیز معتقدند دستیابی به بازار فروش و صادرات مهمترین رکن ارتقای این بخش اس//ت. این درحالی است که در برخی از استانها مانند خراسان شمالی، خراسان رضوی و زنجان احداث ناحیه یا زون صنایعدستی در دستور کار شرکت شهرکهای صنعتی استانی قرار دارد.

تولید صنایعدس//تی با محور ص//ادرات میتواند ارزش اف//زوده باالی//ی ایج//اد کن//د. صنعتی که میتوان//د بر توس//عه فرهن//گ اقوام ایران//ی تاثیر بس//زایی داشته باش//د و ایران را به سایر کشورها معرف//ی کن//د. همانطور که صنعت گردش//گری درحال رشد است صنایعدستی نیز باید ارتقا یابد. در این میان تعاونیها و اتحادیههای صنایعدستی میتوانند نقش موثری بر توس//عه صنایعدس//تی داش//ته باشند اما باید بر پاهای خود بایستند زیرا دولت فقط میتواند کمکهای معنوی کند.

ابوالفض//ل رضوی، معاون توس//عه روس//تایی و مناط//ق مح//روم مع//اون اول رییسجمهوری 8 اس//فند اعالم کرد: برای توس//عه مش//اغل پایدار روستایی مانند صنایعدستی و گردشگری به همه اس//تانها 002میلیارد ریال تسهیالت اعطای وام ب//ا کارمزد 8درصد داده ش//ده اس//ت که 5درصد سود آن را بانک سینا و 3درصد را دولت پرداخت میکند.

بستر توس//عه صنایعدس//تی در ارتقای صنعت گردشگری است. سیدحمید کالنتری، معاون امور تعاون وزارت تع//اون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این مطلب معتقد اس//ت که72 اتحادیه اس//تانی صنایعدس//تی در کش//ور فعال اس//ت اما وظیفه اتحادیه صنایعدس//تی کش//ور بای//د آموزشدهی برای بس//ط اش//تغال در ای//ن بخش باش//د زیرا صنایعدستی، اش//تغالزایی باال با س//رمایهگذاری اندک را درپی دارد.

کالنت//ری دیگر ویژگی صنایعدس//تی را امکان عرض//ه در هم//ه نمایش//گاهها، فرهنگس//راها و مکانهای عمومی دانسته و پیشنهاد ک//رد، از راه تعام//ل ب//ا س//ازمان فرودگاههای کشور غرفه صنایعدستی در این مکانها ایجاد شود. اگر دولت حمایت معنوی خود را تداوم بخشد، این صنعت میتواند ثروت تولید کند.

‹س/اماندهی‹ پراکند‹هکاری‹ ‹ در‹شهرک

مهمترین صنایعدس//تی ایرانی در زمینه گلی//م، فرش، گب//ه، قلمزنی، شیش//هگری، منبتکاری، میناکاری، س//فال و چوب است. صنایعدستی به لوازمی گفته میشود که با استفاده از دست یا ابزار س//اده و به طور سنتی س//اخته میش//ود ک//ه بیش//تر برای تزئین به کار میرود. در نمایش//گاه و فروشگاه اتحادیه صنایعدستی کشور ک//ه در میدان حضرت ولی عصر(عج) ته//ران قرار دارد، نمونهای از دس//تاوردهای بومی ایرانی و گوشهای فرهنگ این سرزمین به نمایش درآم//ده و به خری//داران و بازدیدکنندگان عرضه شده است.

در اس//تان زنجان نیز فعالیت نامنظم اصناف در حوزه صنایعدستی استان مسئوالن را ترغیب کرد تا برای ساماندهی بصری و فعالیت آنها به ساخت ناحی//ه صنعتی-کارگاه//ی ظریف//ان ب//ا اعتباری افزونبر 5۱میلیارد تومان اقدام کنند و 85 کارگاه صنفی با امکان عرضه مستقیم کاال را برای فعاالن صنایعدستی استان زنجان فراهم کنند.

مس//افرانی ک//ه ب//ا عب//ور از عوارض//ی تهرانزنج//ان تصمی//م به خری//د س//وغات گرفتهاند با ای//ن کارگاهای قدیمی چاقوس//ازی، چارقدوزی، قلمزن//ی، مس//گری، ملیل//هکاری و مع//رقکاری آش//نایی دارند. ای//ن مغازهه//ا و فروش//گاهها از س//الهای گذش//ته در این منطقه مستقر شده و تولیدات خود را بهصورت مستقیم عرضه کردهاند اما اکنون با توسعه شهرنشینی و رفت و آمد بسیار مس//ئوالن استانی تصمیم گرفتهاند تا فعالیت این صنف صنایعدستی را در ناحیه صنعتی-کارگاهی ظریفان ساماندهی کنند.

امیر حمیدنیا، مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی اس//تان زنجان در این زمینه به گس//ترش صنعت گف//ت: درنظ//ر داریم ب//ا احداث ناحی//ه صنعتی ظریفان، فعاالن صنایعدس//تی مس//تقر در اتوبان تهران-زنج//ان را در روب//هروی هم//ان منطق//ه اس//تقرار دهیم از ای//ن رو زمین مورد نظر از اداره کل مس//کن، راه و شهرسازی خریداری شده و در وس//عت 3/2هکتار قابل واگذاری ب//ه 85 کارگاه تولید و عرضه مستقیم خواهد بود.

برای اتمام س//اخت این ناحی//ه به اعتباری بین 5۱ ت//ا 02میلیارد تومان نیاز اس//ت ت//ا عملیات اجرایی شهرک، معابرس//ازی، تامین زیرساختها و س//اخت کارگاهه//ا بهط//ور کامل انجام ش//ود. حمیدنیا، مدیرعامل ش//هرکهای صنعتی استان زنجان با بیان اینکه س//اخت ای//ن ناحیه صنعتی از گذش//ته دارای مصوبه دولتی بوده و در شورای اداری اس//تان نی//ز مورد تایید قرار گرفته اس//ت، گف//ت: نحوه احداث و مش//ارکت در س//اخت این ناحیه صنعتی-کارگاهی با طراحی مش//اور در فاز یک و 2 به اتمام رسیده است.

حمیدنیا با اش//اره ب//ه اینکه پروژه اح//داث مجتم//ع تولی//د و عرض//ه صنایعدستی واقع در عوارضی تهران - زنج//ان (ظریف//ان) در 2 ف//از اجرا میش//ود، اظهار کرد: زیرساختهای الزم برای انجام پروژه ظریفان تامین ش//ده و ح//دود 32میلی//ارد ریال از محل اعتبارات داخل//ی و 02میلیارد ریال نی//ز از منابع دیگ//ر پیشبینی شده است.

اج//رای خ//ط انتقال ب//رق، انجام آزمایشه//ای ژئوتکنیک خاک، اتمام توپوگراف//ی، طراحی فازهای یک و 2 و دریافت مجوز حفر چاه آب از جمله اقدامات انجامش//ده در پ//روژه ناحیه صنعتی ظریفان است.

ای//ن درحال//ی اس//ت ک//ه برخی معتقدن//د ف//روش صنایعدس//تی در مبادی ورودی و خروجی ش//هرها میتواند مانعی ب//رای حض//ور گردش//گر در داخل ش//هر باش//د؛ همانطور که غالمحس//ین جمیل//ی، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کش//اورزی زنجان در گفتوگو با گس//ترش صنعت اظهار کرد، صنعت طال و جواهرس//ازی بهدلی//ل موقعیت جغرافیایی اس//تان زنج//ان از گذش//ته اهمی//ت داش//ته اما صنعتگران اس//تان در س//اخت و تولی//د ملیله و مصنوعات نقرهای توانس//تهاند قویتر عمل کنند و بهدلیل دستساز بودن، محصوالت آنها از رونق چشمگیری برخوردار ش//ود اما در صنعت طال به فروش آن بسنده کردند.

جمیل//ی گفت: س//اخت مصنوع//ات نقرهای در اس//تان زنجان ب//ه لحاظ کیفی و مشتریپس//ند ب//ودن قابلتوجه اس//ت ام//ا امروزه با پیش//رفت فن//اوری صنایع به س//مت تولید انب//وه و صنعتی س//وق یافته ام//ا در این ش//رایط صنع//ت طال و نقره استان نتوانس//ته خود را با پیشرفت فناوری همگام کند و درنهای//ت محصوالت صنعتی جای نقرهکاریهای دس//تی را گرفته اس//ت. همانطور که چاقوهایدستی و س//نتی زنجان زمانی شهره آفاق بود اما اکنون جایگاه خود را در بازار از دست داده است.

به گفته این فعال بخ//ش خصوصی، مصنوعات نقرهای اس//تان ب//ه دلی//ل اهمی//ت در بازارهای جهانی و هنرمندان بنامی که در اس//تان فعالیت میکنند همچنان ادامه دارد که ش//امل زیورآالت و لوازم تزئینی اس//ت. ضمن آنکه با وجود افزایش چندبرابری قیم//ت طال در س//الهای اخیر، این مصنوعات جایگزینی مناسب برای زیورآالت شده و جای خود را در سبد خانوار پیدا کرده است.

به گزارش گس//ترش صنعت، بررس//یها نشان میدهد 0۶درصد مش//کالت روس//تاها به درآمد ناچیز و بی//کاری برمیگردد و روس//تاها با وجود برخ//ورداری از آب، ب//رق و گاز ب//ه دلیل بیکاری خالی از سکنه میش//وند. دولت در الیحه بودجه س//ال ۶۹ ردیف اعتباری ۱/5میلی//ارد دالری به توسعه روستایی اختصاص داده است.

قرار بود صندوق توسعه ملی 005میلیارد تومان با مج//وز کارمزد 7درصد ب//رای مناطق محروم و برای س//ایر مناطق تا س//قف ۴۱درصد تسهیالت پرداخ//ت کنند اما این رقم قابلتوجهی برای رفع مش//کالت روس//تاییان نبود به همین منظور با هماهنگی و بررسیهای الزم طرح ی//ک فوریتی اعطای تس//هیالت ۱/5میلی//ارد دالری به روس//تاییان در مجلس به تصویب رسید.

آذر امس//ال دول//ت پیشالیح//ه دوفوریت//ی را تقدی//م مجل//س کرد تا فرمایش//ات رهب//ر معظ//م انق//الب را جامهعمل بپوش//اند. رهب//ر انقالب در جلسه شورای آسیب اجتماعی فرمودند که روس//تاها را برای روستانش//ینان و غیرروس//تاییان جذاب کنی//د. پس از این دولت الیحه دوفوریتی اس//تفاده از ۱/5میلیارد دالر از صندوق توسعه ملی برای اشتغال در روستاها و عشایرنشین را تقدی//م مجل//س ش//ورای اس//المی کرد.

دولت قرار اس//ت این پول را به طور قرضالحسنه به سرمایهداران روستایی با مشارکت خود روستاییان پرداخت کند. البته مجلس با یک فوریت این الیح//ه موافقت کرد که پس از برنامه ششم این مس//ئله در دس//تورکار قرار گیرد. این قانون از فردای روزی که به تایید ش//ورای نگهبان برسد، عملیاتی خواهد شد.

اکنون از 25۹ ش//هرک و ناحیه صنعتی کشور، 0۹2 ش//هرک در نواحی روس//تایی مستقر بوده و گسترش نواحی صنعتی روستایی به منظور توسعه روستاها مدنظر قرار دارد. با توجه به سیاستهای فعلی کش//ور که جلوگیری از مهاجرت به شهر و توسعه روستاهاس//ت، تامین زیرساختها در این مناطق و همچنین فعال ش//دن واحدهای صنعتی و تولیدی، عامل ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خواهد بود. این ایجاد اشتغال عالوهبر درآمدزایی، سبب حفظ روستاها، کاهش مهاجرت روستاییان به ش//هرها و درنهایت توس//عه مناطق روس//تایی میش//ود. با توجه به سیاس//ت ایجاد توس//عه در روستاها، شرکت شهرکهای صنعتی کشور ایجاد نواحی صنعتی در جوار مناطق مس//تعد روستایی را در دستور کار دارد.

بای//د قابلیته//ای اقتص//ادی ی//ک روس//تا یا مجموع//های از روس//تاها شناس//ایی و براس//اس مجموع//های از ش//اخصهای محیطزیس//تی، اقتص//ادی، اجتماع//ی، فرهنگ//ی و سیاس//ی اولویتبن//دی ش//ود. در این ص//ورت قابلیتهای نواحی روستایی کشور شکوفا میشود و وابستگی به نفت کاهش مییابد.

ب//ا چنین رویکردی، بنگاههای اقتصادی در یک س//طح جغرافیایی به نحوی مس//تقر میشوند که بیش//ترین همافزایی را با یکدیگر در سطح محلی داشته باشند.

بهطور کلی توس//عه کارآفرینی روستایی در گرو ایدهپردازی، تجاریس//ازی ایدهه//ا و فناوریها، شناس//ایی کارآفرین//ان و حمای//ت از آنها کاهش ریس//ک س//رمایهگذاری برای بخش غیردولتی از طریق صندوقهای مخاطرهپذیر، ایجاد زیرساخت حقوقی برای همکاری برد-برد بین جامعه محلی و دانشآموختگان با تجربه، شناس//ایی پیوس//ته بازاره//ای ه//دف و گس//ترش آنه//ا و مولفههای دیگری اس//ت اما متاس//فانه در الیحه پیشنهادی دولت به این مسائل توجهی نشده است.

ب//رای اجرای//ی ک//ردن الیح//ه پیش//نهادی دول//ت نی//از اس//ت زیرس//اختهای اشتغال مانند نحوه هزینهک//رد، جامعه هدف، بازار الزم برای اش//تغال و اینکه به چه نوع از فعالیته//ا اختص//اص خواهد یافت و چه دس//تگاههایی باید پاس//خگو باشند از س//وی دولت شفافسازی ش//ود. دولت باید فضای کسبوکار را در روستا فراهم کند که این خود نیازمند زیرس//اختهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطزیستی، هم//راه ب//ا برنامهری//زی دقی//ق و بلندمدت است.

تجربه بنگاههای زودبازده نش//ان داده ک//ه ش//تابزدگی و نداش//تن برنامه مناس//ب در حوزه کارآفرینی روستایی، مانع موفقیت است.

باید قابلیتهای اقتصادی یک روستا

یا مجموعهای از روستاها شناسایی و براساس مجموعهای

از شاخصهای محیطزیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اولویتبندی شود. در این صورت قابلیتهای نواحی روستایی کشور شکوفا میشود و وابستگی به نفت کاهش مییابد

غالم حسین جمیلی محصوالت صنعتی جای نقرهکاریهای دستی را گرفته است. همانطور که چاقوهایدستی و سنتی زنجان زمانی شهره آفاق بود اما اکنون جایگاه خود را در بازار از دست داده

است

امیر حمیدنیا درنظر داریم با احداث ناحیه صنعتی ظریفان،

فعاالن صنایعدستی مستقر در اتوبان

تهران-زنجان را در روبهروی همان منطقه استقرار

دهیم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.