عقب نشینی چین از جنگ تجاری با امریکا

Sanat Newspaper - - ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ -

وزیر بازرگانی چین گفت: جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن به نفع کش//ور و مردم دو ملت نیس//ت و این روند میتواند روی فضای اعتماد صادرکنندگان در س//طح جه//ان تاثیر نامطلوبی بگذارد.

به گ//زارش مهر به نقل از رویترز، ژانگ ش//ان، وزیر بازرگانی چین ساعتی پیش اعالم کرد، جنگ تجاری میان ایاالت متحده امریکا و چین فقط موجب دردس//ر میش//ود ضمن اینکه وخیم ش//دن روابط امریکا و چین به احتم//ال زیاد روی فضای اعتماد تاجران و صادرکنندگان جهانی تاثیر نامطلوبی میگذارد.

وی تصریح کرد: جنگ تجاری نه به نفع کش//ور و نه به س//ود مردم دو ملت است و هیچ سود دیگری هم ندارد.

وزیر بازرگانی چین گفت: بس//یاری از امریکاییها و دوس//تان غرب//ی ما بر این باور هس//تند که چین بدون امری//کا نمیتواند زندگی کند اما این فقط نیمی از واقعیت است.

«ش//ان» تصریح کرد:ای//االت متحده امریکا ه//م بدون چین نمیتواند زندگی کند؛ او به این نکته اشاره کرد که در 10 سال گذشته رشد صادرات امریکا به چین موجب رشد سریع صادرات چین به امریکا شده است.

وزی//ر بازرگانی چین افزود: مش//تاق دیدار با همتای امریکایی خود هستم.

این در حالی است که وزیر بازرگانی امریکا چندی پیش اعالم کرده بود به دنبال مذاکره دوباره در زمینه روابط تجاری با چین و مکزیک اس//ت. البته مدیریت اختالف نظره//ا میتواند امری پرچالش برای مقامات ارشد تجاری دو کشور باشد.

به گفته ژانگ شان، چشمانداز تجارت خارجی چین با خطرات و بالتکلیف//ی زیادی روبهرو ش//ده و صادرات این کش//ور در دو ماه نخس//ت سالجاری میالدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴درصد رش//د را نش//ان میدهد؛ این در حالی است که این رقم برای واردات این کشور 26/۴ درصد ثبت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.