بانکها به افزایش سقف برداشت از خودپردازها مجاز شدند

Sanat Newspaper - - ﺻﻨﻌﺖ ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ -

هم//ه بانکها و موسس//ههای اعتباری عضو مرکز ش//تاب از بیستم اسفند تا پانزدهم فروردین 6۹۳1 مجازند سقف برداشت وج//ه از خودپردازه//ا را تا ۵میلیون ری//ال (00۵هزار تومان) به صورت درون بانکی افزایش دهند.

به گزارش ایرنا، روزهای پایانی هر سال و در آستانه عید نوروز به دلیل افزایش خریدها و نیاز مردم به نقدینگی در ارائه خدمات بانکی تغییرهایی ایجاد و تمهیدهایی مانند امکان برداشت بیشتر از خودپردازها، تعیین ش//عبههای کشیک، افزایش ساعت کاری ...و اندیشیده میشود.

در همین پیوند، بانک مرکزی روز شنبه بخشنامهای به شبکه بانک//ی ابالغ کرد که بر پایه آن از بیس//تم ت//ا پانزدهم فروردین س//ال آینده همه بانکها مجازند به تنظیم منوی برداشت وجه خودپردازه//ا تا ۵میلیون ریال به ص//ورت درون بانکی )local( اق//دام کنند. در این م//دت با توجه به تامین وجه ش//عبهها از س//وی بانک مرک//زی، بانکها مجازن//د به تنظیم کاس//تها و اسکناسگذاری در خودپردازها با توجه به موقعیت جغرافیایی و تقاضای عمومی برای دریافت وجه دست بزنند.

بانک مرکزی تاکید کرد با هدف پرهیز از سردرگمی مشتریان و امکان برگش//ت س//ریع به حالت نخس//ت پ//س از پایان طرح باید کمتری//ن تغییر در من//وی «نقد س//ریع» ‪)Fast Cash(‬ دستگاههای خودپرداز ایجاد شود.

ای//ن نهاد مالی پیش//نهاد کرد در این زمینه از منوی «س//ایر مبال//غ» برای برداش//تهای بی//ش از 2میلیون ریال اس//تفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.