بهرهبرداری از قطعه هفتم بزرگراه کربال

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

فرماندار سرپل ذهاب گفت: عملیات اجرایی قطعه هفتم بزرگراه کربال به طول ۳کیلومتر در مسیر سرپل ذهاب به کرمانش//اه (ورودی شهر تا روستای حبیبوند) در صورت تامین اعتبار اوایل سال ۶۹ به بهرهبرداری میرسد.

جهانبخ//ش حیدری در گفتوگو با ایرن//ا اعتبار درنظر گرفت//ه ش//ده برای اج//رای قطع//ه هفتم بزرگ//راه کربال در س//رپل ذه//اب را 2۳میلیارد ریال اع//الم کرد و افزود: تاکنون ۰۱میلیارد ریال از این مبلغ جذب و هزینه ش//ده است.

وی گف//ت: بزرگ//راه کربال یک//ی از بزرگترین طرحهای راهسازی استان کرمانشاه است که بهرهبرداری از این طرح در صنعت راه، بخش حملونقل و ترانزیت کاالی اس//تان کرمانشاه تحول بزرگی ایجاد میکند.

حی//دری افزود: ط//رح بزرگراه کربال از ورودی ش//رقی استان کرمانش//اه تا شهرستان اسالمآباد غرب تکمیل شد و از اسالمآباد غرب تا سرپل ذهاب نیز هماکنون در دست احداث است.

فرماندار س//رپل ذه//اب افزود: قطع//ات ۶ و ۷ و تقاطع غیرهمس//طح ورودی شهرستان سرپل ذهاب در محدوده راه این شهرس//تان واقع ش//ده و هماکنون کار قطعه ۷ در حال انجام است.

به گفته حیدری، تمام تالش مس//ئوالن باید در راستای سرعتبخش//ی به روند عملیات اجرایی این طرح باشد تا مش//کالت بیشماری که در این مسیر وجود دارد، هر چه سریعتر رفع شود.

جاده ارتباطی کرمانش//اه تا قصرشیرین در قالب بزرگراه کربال بیش از ۰۷۱ کیلومتر مس//افت دارد که بخش//ی از آن بزرگراه اس//ت ولی قس//متهایی از آن همچنان جاده دوطرفه و پرتردد است.

چنانچه عملیات تعریض جاده کرمانش//اه تا قصرشیرین (بزرگراه کربال) بهطور کامل محقق و این مس//یر ترانزیتی ۴بانده ش//ود، این مهم در روانس//ازی ترافیک جادهای با توجه به حجم بس//یار س//نگین تردد خودروهای سبک و س//نگین و تانکرهای ترانزیت س//وخت در این جاده تاثیر بسزایی دارد.

س//رپل ذهاب با ۰۹هزار تن جمعیت در غرب کرمانشاه با ۸ دهستان و ۶22 روستا دارای ۰۱۳ کیلومتر راه اصلی و فرعی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.