۰۹۴‹میلیارد‹تومان‹برای‹گذر‹از‹بحران‹تابستان

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مع//اون وزیر نی//رو در ام//ور آب و آبفا گفت: بر اس//اس برنامهریزیها ۰۹۴میلیارد تومان بودجه به منظور گذر از پیک تابس//تانی س//الجاری تصویب شده تا بتوان با این بودجه پروژههای اضطراری را اجرا کرد.

رحی//م میدانی با بیان اینکه س//یالبهای اخی//ر بندرعباس نگرانی ما را برای این ش//هر برطرف کرد به ایس//نا گفت: در حال حاضر منابع آبی کل ایران محدود اس//ت و به همین منظور پروژههایی در دست اجرا قرار گرفته اما با توجه به اینکه بس//یاری از این پروژهها طوالنیمدت هستند، نمیتوان گفت در تمام ش//هرها مش//کلی از نظر تامین منابع آب وجود ندارد. به گفته وی بهطور مثال در اس//تان زاهدان مش//کل شبکه توزیع وجود دارد که باید برای این مس//ئله پروژههایی تعریف شود و گرچه در ح//ال حاضر این پروژهها تعریف ش//ده و در دس//ت اجرا ق//رار گرفته اما مشکل بحران آب همچنان در سراسر کشور خودنمایی میکند.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا شهر شیراز را از نظر منابع آبی جزو ش//هرهای نگرانکننده برای تابستان سال ۶۹ دانست و افزود: با توجه به اینکه هنوز پشت سد درودزن آب قابل توجهی جمع نشده برای این شهر نگرانیهایی بابت تامین آب وجود دارد اما برای س//ایر ش//هرهای کشور همچون تهران، بندرعباس و بوش//هر نگرانی جدی وجود ندارد. میدانی با اشاره به اهمیت مدیریت مصرف از سوی مشترکان عنوان کرد: با توجه به اینکه تمام شهرها با در نظر گرفتن میزان مصرف طراحی میشوند زمانی که مصرف باال میرود مش//کالتی برای این ش//هر ایجاد میشود. بر این اس//اس الزم است که مشترکان در میزان مصرف آب خود مدیریت کافی داشته باشند. وی افزود: سال گذشته با تدبیر مشترکان توانستیم تابستان را بدون کاهش فشار و کمبود آب پشت سر بگذاریم که امیدواریم امسال نیز با همراهی مصرفکنندگان مشکلی در این زمینه به وجود نیاید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.