افزایش ۰۱ هزار میلیارد ریالی بودجه مسکن مهر

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

نماینده ویژه وزیر نیرو در امور مس//کن مهر اعالم کرد که در نیمه نخس//ت اس//فند، ۰۱هزار میلیارد ریال برای اجرای زیرساختهای مسکن مهر در کشور اختصاص یافت.

به گزارش ایرن//ا، محمدرضا امیرکمالی اف//زود: این اعتبار صرف اجرای پروژههای برقرسانی، آبرسانی و دیگر خدمات خواهد شد.

وی افزود: از این میزان اعتبار ۸هزار میلیارد ریال به وزارت نیرو و 2هزار میلیارد ریال به وزارت مسکن، راه و شهرسازی ابالغ شده است.

به گفته کمالی، با اختصاص این اعتبار که ۴۱ اسفند ابالغ ش//د، برای تامین زیرساختهای مس//کن مهر در بخش آب و برق و س//ایر خدمات اقدامات اساس//ی انجام میشود. برای اس//تفاده بهینه از این منابع نشستهای توجیهی با مدیران دستگاههای ذیربط برگزار شده است.

نماین//ده ویژه وزیر نیرو در امور مس//کن مهر با بیان اینکه دولت در سالهای گذشته از نظر منابع مالی با مشکل روبهرو بود، گفت: بخش//ی از هزینههای مسکن مهر به علت تنگناها تامین نش//د. با بررس//یهای انجام شده در چند سال اخیر ۳ ه//زار و۰۰۵ میلیارد ریال برای س//اخت و تامین برق، آب و گاز مسکن مهر استان البرز پیشبینی شده بود که تمام این بودجه محقق نشد.

کمالی گفت: از مجموع این رقم پیشبینی ش//ده در بخش آب، فاضالب و برق مسکن مهر البرز تنها ۰۵۱ میلیارد ریال تامین شد.

وی افزود: دستگاههای مرتبط در استان البرز باید نیازهای خود را در این حوزه اعالم کنند تا مس//کن مهر به سرعت به مردم واگذار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.