ورود ۲۳ واگن جدید به ناوگان قطارهای رجا

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

مدیرعامل ش//رکت حملونقل ریلی رجا از ورود 2۳ واگن جدید به ناوگان شرکت خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوس//یما، آخرین جلس//ه شورای مدیران رجا در سال ۵۹ برگزار شد. محمد رجبی، مدیرعامل ش//رکت رجا در این آیین با اشاره به ورود 2۳ واگن جدید و بازس//ازی ش//ده به ناوگان ریلی رجا در روزهای آینده گفت: امیدواری//م تالش همه ارکان رجا به نتیجه برس//د و بتوانیم آنطور که شایس//ته و بایس//ته هموطنان بهوی//ژه زوار امام رضا(ع) است، خدمات بهتر و شایستهای در نوروز دهیم.

مدیرعام//ل رجا اف//زود: م//ا بهعنوان فع//االن بخش ریلی مس//افری باید با دانش ب//اال و برنامهری//زی دقیق همچنین ب//ا حوصله و همافزایی برای بهبود و توس//عهی این بخش از حملونق//ل همت گماری//م و امیدوارم محص//ول تجربههای تکتک مدیران بتواند به پیشرفت و توسعه همهجانبه صنعت ریلی کمک کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.