نیاز ۰۶درصد شناورهای باری خلیجفارس به نوسازی

«گسترش‹صنعت»‹توانایی‹ایران‹در‹ساخت‹شناورهای‹تجاری‹را‹بررسی‹کرد

Sanat Newspaper - - صنعت زیرساخت -

احم//د هاش//می، مدیرعامل اتحادیه ش//رکتهای تعاونی حملونقل دریایی بار و مس//افر کش//ور اعالم کرده اس//ت که بی//ش از ۰۶درصد ش//ناورهای باری فعال در خلیجفارس نیاز به نوس//ازی دارند. از آنجایی ک//ه صنایع دریایی ایران، همچ//ون صنایع دریایی در س//طوح بینالمللی دچار رکود ش//ده اس//ت، چنانچه کشتیس//ازان ما توانای//ی تعمیر ی//ا جایگزین کردن این تعداد از ش//ناورهای باری را داشته باشند، صنایع دریایی ایران از رکود خارج شده و به رونق میرسد.

به گزارش گسترش صنعت، ش//ناورهای باری را از نظر نوع س//اخت و کاربردش//ان میتوان به دستههای کش//تیهای حام//ل کااله//ای عمومی، کش//تیهای فلهب//ر خش//ک، کش//تیهای نفتکش، کش//تیهای الانجی، کش//تیهای رو-رو، کش//تیهای کانتینربر، کش//تیهای یخچالی و کش//تیهای دوبهبر تقس//یم کرد. این تقس//یمبندیها نش//ان میدهد که بررسی نیاز شناورهای باری به نوسازی باید براساس آمارها و اطالعات دقیقی سنجیده شود. اگرچه مشخص نیست که مدیرعامل اتحادیه ش//رکتهای تعاونی حملونقل دریایی بار و مس//افر کش//ور براس//اس چه معیارهایی نوس//ازی را برای ۰۶درصد ش//ناورهای باری فعال در خلیجفارس توصیه کرده اس//ت اما به این آمار به نظر منطقی میرسد.

‹ترجیح‹لن ‹جهای‹چوبی‹به‹فایبرگالس ‹

ب//ه گفت//ه احم//د هاش//می، مدیرعام//ل اتحادیه ش//رکتهای تعاونی حملونقل دریایی بار و مس//افر کش//ور، بیش از ۰۶درصد از شناورهای باری فعال در خلیجفارس نیاز به نوس//ازی دارند اما هنوز دراینباره توافقی با سازمان بنادر و دریانوردی نشده است.

هاش//می درب//اره ط//رح تبدیل لنجه//ای چوبی به شناورهای فلزی با استفاده از وجوه اداره شده سازمان بنادر و دریانوردی به مانا گفت: البته س//ازمان بنادرو دریانوردی نیز دغدغه تبدیل این ش//ناورها را دارد اما باید بهگونهای برنامهریزی ش//ود ک//ه هرچه زودتر به نتیجه برس//یم زیرا با طوالنیتر شدن زمان مشکالت این شناورها نیز بیشتر میشود.

وی گفت: اگر تجهیزات و موتورهای این ش//ناورها بهروز بود و از تناژ بیش//تری برخ//وردار بودند با توجه ب//ه افزای//ش قیمت س//وخت، ب//ا مش//کالت کمتری مواجه میشدند. هاشمی درباره دلیل تعلل مسئوالن س//ازمان بنادر و دریانوردی در اجرای این طرح گفت: مس//ئوالن س//ازمان بنادر و دریانوردی معتقدند باید کارشناس//یهای بیشتری برای اجرای این طرح انجام شود.

علی دریانورد، مدیرعامل تعاونی لنجداران هرمزگان نیز عالوه ب//ر مخالفت با طرح تغیی//ر لنجهای چوبی ب//ه فلزی به مانا گفت: درحالحاض//ر صاحبان کاال از لنجهای چوبی برای حملونقل کاالی خود اس//تفاده میکنند و لنجهای چوبی را به شناورهای فایبرگالس ترجیح میدهند.

به گفته دیانورد هماکنون در بسیاری از کشورهای عربی منطقه لنجهای چوبی 2 تا ۳هزار تنی س//اخته میش//ود. با توجه به افزایش قیمت سوخت و کاهش صادرات کاال هماکنون لنجهای چوبی شرکت تعاونی هرم//زگان از ۱2۳ فروند به ح//دود ۰۸ فروند کاهش یافته است.

وی افزود: در گذش//ته س//ازمان بنادر و دریانوردی تصمیمات//ی درب//اره تبدیل لنجهای چوب//ی به فلزی داشت اما این طرح تاکنون به نتیجه نرسیده است.

‹ضرورت‹تخصصی‹شدن‹در‹شناورسازی ‹

براس//اس آنچه گفته ش//د، ایران نیاز به نوسازی یا تعویض ش//ناورهای باری دارد. در این جا، پرسش//ی پیش میآید این اس//ت که ایران تا چه میزان آمادگی و توانایی ساخت شناورهای باری را دارد؟

دبیرکل پیش//ین اتحادیه مالکان کش//تی دراینباره به گس//ترش صنع//ت گفت: درحالحاض//ر نزدیک به ۵۳ یارد کشتیس//ازی داریم ک//ه به یاردهای کوچک تا بس//یار بزرگ تقسیم میش//وند. آنچه در میان این یاردها مشکلآفرین ش//ده، تفکیک نکردن حوزههای کاری آنهاست. هر کدام از آنها میخواهند کشتیهایی در ابعاد مختلف و با کاربردهای متفاوت بسازند.

کاپیتان تیمورتاش افزود: در یک یارد کش//تیهای س//نتی، صنعتی، کانتینر، یدکک//ش ...و همه با هم ساخته میشود و این امر موجب کاستن از تخصص و باال رفتن زمان ساخت شده اس//ت، بهگونهای ک//ه نمیتوانیم زمان ساخت هرکدام از کشتیها را به درستی پیشبینی کنیم. افزایش زمان س//اخت نیز منجر به افزایش هزینهها و کاس//تن از کیفیت کار و ریزش مشتریان میشود.

به گفته وی تا زمانی که کشتیسازان حوزههای فعالیت خود را محدود نکنند، نمیتوانند به تخصص موردنیاز برس//ند. مح//دود کردن حوزه فعالی//ت، منجر به افزایش دانش و مهارت شده و در نهایت از آن کشتیس//از، نش//ان تجاری ملی و حتی و بینالمللی میسازد.

دبیرکل پیشین اتحادیه مالکان کشتی با مقایسه شیوه تامین تجهیزات شناورها در ایران و دیگر نقاط دنیا گفت: در هیچ جای دنیا ضرورتی برای تولید همه تجهیزات کشتیها وجود ندارد. ممکن است توانایی ساخت یک محصول را نداشته باشیم یا باوجود توانایی در ساخت، تولید آن محصول توجیه اقتصادی نداشته باشد. برای نمونه در س//اخت کشتیهای صید صنعتی ساخت بدنه و حتی سردخانه برای ایران سودآفرین است اما موتور و حتی تور باید وارد ش//ود. این به معنای ضعیف بودن نیست بلکه نیاز است بر چند محور خاص تکیه و تاکید کنیم تا بتوانیم برند شویم.

وی اف//زود: درحالحاضر ح//دود ۰2 فروند ناوگان صی//د صنعتی در ایران داریم که بخش//ی از س//ال را در چابه//ار کار میکنند و بخش//ی دیگر از س//ال در بندرعباس مورداس//تفاده قرار میگیرند. این شناورها را بخش دولتی و خصوصی به کار میگیرند. همچنین حدود ۴هزار و ۰۰۷ لنج چوبی داریم که بیشتر آنها در حوزه ماهیگیری مشغول به کار هستند. زمانی دولت تصمیم گرفت که آنه//ا را فایبرگالس کند اما به نظر من این اقدام نادرستی است. باید به شناورهای سنتی و صنعت//ی اجازه داد در کن//ار یکدیگر کار کنند. تنها نیاز ما این است که حوزههای کاری آنها را از یکدیگر تفکیک کنیم و به عب//ارت دیگر، فعالیت آنها در دریا را مدیریت کنیم.

‹توانای/ی‹ در‹ س/اخت‹ کانتینربره/ای‹ ‹ کوچک‹

شناورهای کانتینربر در هر ۳ اندازه بزرگ، متوسط و کوچک س//اخته میشوند. با توجه به اینکه سفارش س//اخت ش//ناورهای بزرگ نداریم این پرسش مطرح میشود که در ساخت شناورهای کوچک چه ظرفیتی داریم و چه اقداماتی انجام ش//ده اس//ت. مدیر توسعه صنای//ع دریایی ایدرو در اینباره به گس//ترش صنعت گف//ت: مش//تریان ش//ناورهای کوچک بخش خصوصی هس//تند که میخواهند با کمتر از ۰۰۱کانتین//ر بارهای خود را از بندره//ای ای//ران به بندره//ای حوزه خلیجف//ارس حمل کنند. این ش//ناورها اقیانوسپیما نیس//تند و حتی به دریای عم//ان ه//م نمیرون//د. درحالحاض//ر س//فارشهایی به کشتیسازهای خیلی کوچکت//ر از ایزوایک//و داده میش//ود و آنه//ا ه//م تولی//د میکنند. نمون//ه این کشتیس//ازها در خوزس//تان زیاد است. وی ب//ه ای//ن پرس//ش ک//ه ایزوایکو در س//اخت ش//ناورهای کانتینربر کوچک چه اقداماتی داش//ته، اینگونه پاسخ داد: ایزوایکو متش//کل از ۷ شرکت است که یکی از آنها شناورهای کوچک با قابلیت حم//ل کمت//ر از ۵ه//زار تن میس//ازد. کشتیسازی «ندیم گسترش» که یکی از شرکتهای ایزوایکو است حتی شناورهایی با قابلیت حمل هزار و ۰۰۸ و 2هزار تن نیز س//اخته که برای حمل کانتینر مناسب است.

‹وا‹مه/ای‹ ک‹مبه/ره‹ ب/رای‹ ش/ناورهای‹ ‹ کوچک

تامین هزینه این روزها یکی از بزرگترین و اصلیترین مش//کالت در بیشتر صنایع ایران است. از این مسئول صنایع دریایی جویا شدیم که هزینه ساخت شناورهای کوچک و بزرگ در ایران چگونه تامین میش//ود و وی دراینب//اره گفت: درحالحاضر رویه انس//جامیافتهای برای س//اخت ش//ناورها در ایران وجود ندارد و بیشتر س//لیقهای اس//ت. جعفریکرهرودی افزود: س//ازمان بنادر و دریانوردی اقدامات مثبتی داش//ته اس//ت. این سازمان با ارائه تسهیالت به متقاضیان بخش خصوصی که تقاضای ساخت ش//ناورهای کوچک را داشتند، از این صنعت حمایت کرد. س//ازمان بنادر و دریانوردی ازآنجاییکه خود منابع مالی داش//ت، وامهای کمبهره به این ش//رکتها داد؛ وامهایی که بهره آنها نسبت به وامهای بانکی بسیار پایینتر بود و حتی به شناورهای مسافربری کوچک وام صفر درصد یعنی بهطور تقریبی قرضالحسنه اختصاص یافت. کرهرودی گفت: حدود ۰۶ تا ۰۷ شناور در این سطح ساخته شده یا در حال ساخت است. بیشتر این شناورها در شناورسازیهای بخش خصوصی که مش//تریانی از بخش خصوصی هم داشتند، ساخته ش//دهاند. این وامها از سالهای اولیه دهه ۰۸ تا س//ال گذش//ته پرداخت میشد و اطالعی ندارم که در س//ال ۵۹ نیز ادامه داش//ته یا خیر. البته بانکهای دیگر هم در این سالها برای ساخت شناور وام دادهان//د ام//ا ازآنجاییکه نرخ س//ود در بانکهای کش//ور باالس//ت و شناورس//ازی از صنای//ع پرهزینه و کمس//ود اس//ت، شناورس//ازان نمیتوانن//د تمامی هزینهه//ای خود را از طری//ق بانکهای داخلی تامین کنند. با توجه به آمار ارائه ش//ده از س//وی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی حملونقل دریایی مبنی بر نیاز۰۶درصد شناورهای باری خلیجفارس به نوسازی و از سوی دیگر توانایی ساخت برخی از شناورهای باری در ای//ران، باید برنامهریزیها برای ثبتس//فارشهای جدید به شناورس//ازهای داخلی س//رعت یابد چراکه س//اخت و تعمیر شناور در ایران بر افزایش صادرات و واردات و نیز روی اقتصاد ملی تاثیری عمیق و بنیادین دارد. ب//ه نظر میرس//د درحالحاضر گ//ره بزرگ در صنایع دریایی جذب متقاضیان کشتیسازی است که چنانچه بتوان س//فارشهای جدیدی برای شناورهای بزرگ یا حتی کوچک به امضا رساند، آن زمان تامین هزینهه//ا، طراحی و مدیریت و تخص//ص اجرای این پروژه راهکارهایی دارد.

احمد هاشمی بیش از ۰۶درصد از شناورهای باری فعال در خلیجفارس نیاز به

نوسازی دارند اما هنوز دراینباره توافقی با سازمان بنادر و دریانوردی نشده

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.