بررسی‹54‹رشته‹صنعتی‹به‹عنوان‹شاخص‹رشد‹صنعت‹در‹امسال‹نشان‹داد‹ رشد 6/4درصد تولید؛ رهاورد تسهیالت رونق

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

آخرین آمارهای رس//می وزارت صنعت، معدن و تجارت درحالی از رشد 6/4درصدی بخش صنعت خبر میدهد که تاکنون 6۱هزار و ۸میلیارد تومان تسهیالت طرح رونق تولید به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی و کشاورزی پرداخت شده است.

آماره//ا حکای//ت از آن دارد ک//ه در ۱۱م//اه امس//ال تولید پودر ش//وینده 5/7درصد انواع تایر 6۱درصد انواع کاغذ 5/5درص//د نئوپان 6درصد و س//موم دفع آفات نباتی 7۱درصد رشد داشتهاند. همچنین دوده صنعتی 33درصد مواد پتروشیمی 3/۸درصد و الیاف تاپس پلیاس//تر 33درصد رشد تولید داش//تهاند در حالی که تولید الیاف اکریلیک 05درصد کاهش و فرش ماشینی و چرم و پاپوش حدود 5/0درصد افزایش نشان میدهد.

در صنع//ت لوازمخانگی و تولی//د انواع تلویزیون با 0۱درصد افزایش به 33۱هزار دس//تگاه یخچال با 02درصد افزایش به 0۱۸هزار دس//تگاه ماشین لباسش//ویی با 5/۱6درصد افزایش به 745 دستگاه و کولر آبی با 4درصد افزایش به 006هزار دستگاه رسیده است.

همچنی//ن انواع فوالدخ//ام با ۸درص//د افزایش رش//د صادرات داشته است و کنسانتره زغالسنگ ۱۱درصد افزایش نشان میدهد در حالی که تولید س//یمان و کاش//ی و س//رامیک به ترتی//ب با 6 و 5درصد کاهش به دلیل رکود مس//کن روبهرو بوده است.

‹رشد‹6/4‹درصدی‹صنعت‹ ‹

رش//د بخش صنعت در 9 ماه امس//ال 6/4درصد بوده اس//ت که در 3ماه نخست 3/3درصد در 3ماه دوم 9/4درص//د و در 3م//اه س//وم ۸/6درصد بوده اس//ت. به گفته محس//ن صالحینیا، مع//اون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت، این رش//د در 9ماه امس//ال نسبت به مجموع رشد تولید ناخالص داخل//ی 3/7درص//د اس//ت ک//ه در 3ماه نخس//ت ۱/4درص//د، 3م//اه دوم 3/۸درص//د و 3 ماه س//وم 9/۸درصد بوده است.

‹ضرورت‹کاهش‹بهره‹بانکی ‹

س//جاد هاش//می، ریی//س هیاتامنای ش//رکت خدماتی ش//هرک صنعتی عباسآباد در اینباره به گس//ترش صنعت گفت: تمام مشکل، بانک نیست ام//ا ب//ا ۸۱درصد به//ره بانکی و 03درص//د تامین اجتماع//ی مش//کل داریم ک//ه دولت بای//د در این زمینه از صنایع کوچک حمایت کند. دولت باید به واحدهایی که مشکل دارند و به واحدهایی که بازار دارند، کمک کند.

هاشمی ادامه داد: قرار بود 6۱هزار میلیارد تومان به 7ه//زار و 500 واحد صنعتی که مش//کل دارند تعلق گیرد بع//د از 5 ماه که واحد صنعتی ثبتنام کرده و مدارک را تحویل داده گفتهاند ش//امل ماده ۱4۱ میش//ود و تراز این واحد منفی است و بانک قبول نکرده تسهیالت را بپردازد. اما این مشکل در ادامه با پیگیریهای مسئوالن رفع شد.

از ابتدای امس//ال برای ایج//اد تحرک و رونق در بخ//ش صنعت//ی، طرحی از س//وی وزارت صنعت، معدن و تجارت پیش//نهاد ش//د تا با رونقبخش//ی به صنایع کوچک در زمان س//ریعتری به رونق در بخش صنعت دست یافت.

براساس این طرح، قرار شد واحدهای دارای بازار و بدون مش//کل در فناوری بتوانند در زمینه بدهی با بانک به توافق برس//ند و مشمول طرح تسهیالت رونق صنایع کوچک ش//وند اما برای واحدهایی که مش//کل دارند به ط//رح ثابت نیاز اس//ت. به گفته کارشناسان، در این طرح منابع مالی از طریق بانک تامین شد با این نگاه که بانک باید بتواند این منابع را به اقتصاد کش//ور بازگرداند. باید درنظر داش//ت که مش//کالت اقتصادی یکشبه به وجود نیامده و یکشبه نیز از بین نخواهد رفت.

در شرایط تورم س//رمایهگذاران کمتر به سمت سرمایهگذاری میروند و تالش دولت این است که در این زمان شرایط را تثبیت کند و تورم را کاهش دهد که تورم در حال حاضر کاهش یافته است. در بخش صنایع کوچک الزم بوده حرکتی در اقتصاد کشور انجام شود، دولت 6۱هزار میلیارد تومان در این زمینه وعده داد و بخشی از آن عملی شده که رونقی هم در صنایع کوچک حاصل شده است.

‹سختگیری‹بانکی ‹

ابوالفض//ل روغنیگلپایگانی، رییس کمیس//یون صنای//ع اتاق بازرگان//ی ایران معتقد اس//ت، دولت مسئول است که صنعت را از رکود نجات دهد. تمام کش//ورهای دنیا برای نجات صنعت از رکود کمک میکنند. وقتی در دوران رکود بهدنبال فعال کردن بنگاههای کوچک هس//تیم و معتقدیم که صنعت دچار مش//کل است باید دیون و بدهیهای گذشته فریز میش//د. بخش//ی از وامها اتالف میشود. دوم اینکه قرار بود اسناد رهنی خود واحدهای صنعتی پذیرفته ش//ود که اینگونه نبوده است. سوم اینکه بانک تصمیمگیرنده نهایی است که نباید اینگونه باش//د. واحدهای صنعتی دچار مش//کل هستند و عوارض برونسازمانی دارند پس باید شرایط آسان شود.

روغنیگلپایگانی تاکید کرد: بانکها سختگیرانه عم//ل میکنن//د ه//م از مناب//ع موجود خ//ود وام میدهند پس تمام سعی آنها این است که تا جایی که میتوانند وام ندهند.

ای//ن درحالی اس//ت ک//ه راهان//دازی و آموزش واحده//ای راکد و زی//ر ظرفی//ت مهمترین عامل توسعه و رونق اقتصادی در کشور است. این امر در بازدیدهای مس//ئوالن کشوری نیز مورد تاکید قرار گرفت بهطوری که اهداف دولت یازدهم در بازدید بیش از 03۱ شهرک و ناحیه صنعتی پیگیری شده اس//ت. مس//ئوالن بر ادامه این بازدیدها نیز تاکید دارند.

باید درنظر داش//ت که کش//ور نیازمند توسعه و اش//تغال اس//ت و در همین زمینه کمیتههایی در استانها تش//کیل ش//ده و نظرها را از تشکلهای صنعتی دریافت و در شیوهنامه به کل شهرکهای صنعتی استان ارسال میکنند.

به گزارش گسترش صنعت، هرچند کارشناسان معتقدند که بازگرداندن واحدهای صنعتی غیرفعال ب//ه چرخه تولید با تامین اعتب//ار کافی امکانپذیر است اما در مرحله نخست الزم است تا عارضهیابی برای شناس//ایی علت تعطیلی ای//ن واحدها انجام ش//ود. اهمی//ت فعال ک//ردن واحده//ای غیرفعال صنعت//ی در بهرهگیری از زیرس//اختهای اولیهای اس//ت ک//ه در این واحدها بیاس//تفاده رها ش//ده و در برخ//ی م//وارد خط تولید با خری//د و واردات ماشینآالت تکمیل ش//ده اما اکنون تعطیل است. راهاندازی واحدهای صنعت//ی جدید به هزینههای بسیار و صرف زمان زیادی نیاز دارد در حالی که با فعال کردن واحدهای صنعتی غیرفعال به س//رعت میتوان به تولید دست یافت.

حمای//ت از واحده//ای کوچ//ک و متوس//ط ب//ا تسهیالتدهی بانکی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت. در ابتدای س//ال پیشبینی ش//د که 6۱هزار میلی//ارد تومان به 7 ه//زار و 500 واحد اختصاص یاب//د اما با هم//کاری نظام بانک//ی و کارگروههای استانی به ریاست استانداران درحالحاضر بیش از 6۱ه//زار و 005میلیون تومان ب//ه 22هزار و 500 واحد پرداخت شده است.

رشد بخش صنعت در 9 ماه امسال 6/4درصد بوده است که در 3ماه نخست 3/3درصد در 3ماه دوم 9/4درصد

و در 3ماه سوم 8/6درصد بوده است

ابوالفضل روغنی گلپایگانی: دولت مسئول است که صنعت را از رکود نجات دهد

سجاد هاشمی: تمام مشکل، بانک نیست اما با 8۱درصد بهره بانکی و

03درصد تامین اجتماعی مشکل داریم

زینب عبدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.