آغاز‹رسمی‹توسعه‹خوشه‹محصوالت‹لبنی‹گلپایگان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در نشس//تی که ب//ا حضور مع//اون، مدیران و کارشناس//ان ش//رکت ش//هرکهای اصفه//ان، ریی//س و مدی//ران ادارههای صنع//ت، معدن و تجارت شهرستان گلپایگان، معاونان و کارشناسان فرمانداری شهرستان گلپایگان، اداره جهاد کشاورزی، ریاست خانه صنعت و معدن گلپایگان، نمایندگان اتحادیه لبنیات و اتاق اصناف گلپایگان برگزار ش//د، توس//عه خوشه محصوالت لبنی گلپایگان به صورت رسمی آغاز شد.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان، در این جلس//ه علیرضا شجاعی، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهای استان اصفهان ضمن بیان فلسفه و تاریخچه تشکیل خوش//ههای صنعتی، بر اهمیت خوشههای کسبوکار و اجرای برنامههای توسعهای آن تاکید کرد.

شجاعی با اش//اره به تاثیر توسعه خوشه محصوالت لبنی گلپایگان در بهبود و افزایش توان تولیدی واحدهای خوش//ه و پیش//رفت اقتصاد ملی اظهار کرد: پس از انجام مطالعات امکانس//نجی خوش//ه شناسایی شده محصوالت لبنی گلپایگان، ش//رکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان، پروژه توسعه خوشه محصوالت لبنی گلپایگان را در دستور کار خود قرار داده و قرارداد توسعه آن را با عامل توسعه خوشه بسته است.

معاون ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان در ادامه با دادن گزارشی از اجرایی شدن ۱۱ خوشه از بین 53 خوشه صنعتی که تاکنون در اس//تان اصفهان شناس//ایی ش//دهاند، تاکید کرد: حمایتهای دولتی به طور معمول در بسترس//ازی برای تش//کیل خوشههای صنعتی انجام میشود تا فعاالن اقتصادی بتوانند مشکالت خود را به صورت گروهی و موثرتر شناسایی و حل و فصل کنند.

ش//جاعی افزود: از جمله این اقدامات میت//وان به حمایتهای مالی و صادراتی مانند همکاری در تامین غرفههای نمایش//گاهی در کشورهای هدف صادراتی و آسانسازی فضای کسبوکار اشاره کرد.

در ادامه این نشست، عامل توسعه خوشه کسب و کار محصوالت لبنی گلپایگان ضمن معرفی گروه توس//عه خوش//ه با اعالم اینکه طبق آمار و ارقام تحویل شده، رشد صنعت لبنیات تا سال 2020 میالدی با تخمین رشد س//االنه 6/5درصدی به حدود 06میلیارد دالر خواهد رسید، افزود: طب//ق برآوردها 9درص//د از این مبلغ در بازاره//ای معامالتی بینالمللی دادوستد میشود.

در ادامه، عامل توس//عه خوشه کس//بوکار محصوالت لبنی گلپایگان پیرامون اینکه روند 5س//ال گذشته رشد صادرات محصوالت لبنی ایران مورد بررس//ی قرار گرفته اس//ت، بیان کرد: نقش شهرس//تان گلپایگان بهعن//وان یکی از قطبهای تولید محصوالت لبنی در رش//د این صنعت در کشور و حتی صادرات آن پررنگ است.

وی با اشاره به رویکرد جدید توسعه دولت که بر توسعه فراگیر و پایدار تاکید دارد، نقش خوشههای صنعتی در این رویکرد را چشمگیر دانست.

عامل توس//عه خوشه کسبوکار محصوالت لبنی گلپایگان در ادامه بر نقش عامل توسعه که دبیر شورای راهبری خوشه نیز هست، تاکید کرد و افزود: این خوشه هدایتکننده اصلی فرآیند توسعه خوشه و حلقه ورود نهادهای دخیل در فرآیند توسعه خواهد بود.

در پایان این نشس//ت مقرر ش//د گروه توس//عه خوش//ه در محل اداره صنعت، معدن و تجارت شهرس//تان گلپایگان مستقر شود و فعالیتهای توسعهای خود را طبق برنامه اجرا کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.