توسعه همکاری صندوق ضمانت سرمایهگذاری با بانک تجارت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

تفاهمنامه صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک با بانک تجارت به منظور پوشش کسری وثیقه تسهیالت اعطایی ب//ه صنایع کوچ//ک به امضای مدی//ران عامل بان//ک تجارت و صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک رسید.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک، موضوع این تفاهمنامه، صدور ضمانتنامه به نفع بانک تجارت برای پوش//ش بخش//ی از وثیقه تسهیالت اعطایی به متقاضیان صنایع کوچک است.

براس//اس این تفاهمنام//ه، بانک تجارت در ص//ورت تقاضای افراد مش//مول و پس از اعتبارس//نجی، برای معرفی متقاضیان به صندوق به منظور اس//تفاده از ضمانتنام//ه اعتباری صندوق اقدام میکند.

س//قف ضمانتنامه صندوق برای هر متقاضی 03میلیارد ریال است که 07درصد تسهیالت و سود را پوشش میدهد.

همچنین میزان پوش//ش صن//دوق ضمانت س//رمایهگذاری صنای//ع کوچ//ک در مناطق کمتر توس//عهیافته ت//ا 5۸درصد تسهیالت و سود را شامل میشود.

در این تفاهمنام//ه، صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک متعهد شده است در صورتی که گیرنده تسهیالت(صنایع کوچ//ک) بدهی خود را بازپرداخت نکند، مبلغ ضمانتنامه را به بانک پرداخت کند.

همچنین مقرر ش//د، بانک تجارت این تفاهمنامه را به تمامی شعب تابع خود در سراسر کشور اطالعرسانی کند.

براس//اس قوانین موجود، صنایع کوچک به واحدهای صنعتی اط//الق میش//ود که تعداد کارکن//ان در آنها طب//ق مجوزهای صادر ش//ده زیر 50 نفر باش//ند و براین اساس، صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچ//ک میتواند برای ای//ن واحدهای صنعتی انواع ضمانتنامهها را (اعتباری و پیمانکاری) صادر کند.

صن//دوق ضمان//ت س//رمایهگذاری صنایع کوچک با بیش//تر بانکها و موسسات مالی کشور تفاهمنامه بسته است تا صاحبان صنایع کوچک بتوانند از این خدمات بهرهمند شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.