پرداخت تسهیالت رونق تولید به 706 واحد تولیدی هرمزگان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در جلس//ه کارگ//روه تس//هیل و رف//ع موانع تولی//د اس//تان هرمزگان عنوان ش//د که به 706 واحد تولیدی هرم//زگان تس//هیالت رون//ق تولی//د پرداخت شده است.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از رواب//ط عموم//ی س//ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، خلیل قاس//می در ابتدای این جلسه ب//ه گزارش دبیرخانه این کارگ//روه پرداخت و اظهار کرد: 5۸۱ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان برگزار شده است که ماحصل آن یکهزار و ۸۱۸ مصوبه بود.

قاس//می افزود: یکهزار و 375 مصوبه تاکنون اجرا ش//ده و 443 مصوبه در دست اجرا و پیگیری است.

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان عملکرد را در امس//ال مثبت خواند و افزود: ابتدا مق//رر بود به 304 واحد تس//هیالت رونق تولید پرداخت ش//ود اما امروز به 706 پرونده متقاضی برای خروج از رکود، تس//هیالت رون//ق تولید به مبلغ 442میلیارد تومان پرداخت شد.

قاس//می پروندههای در مرحله انعقاد ق//رارداد را ۱4 پرونده اعالم کرد و افزود: باالترین تس//هیالت در مرکز استان بوده که 9۱ فقره س//رمایه در گردش و 2۱ فقره س//رمایه ثابت پرداخت شده است.

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان ادامه داد: بیش//ترین تس//هیالت ۸۱ فقره س//رمایه در گ//ردش و 7 فقره سرمایه ثابت در حوزه صنایع معدنی بود.

قاس//می درباره نتای//ج بازدید گ//روه رونق تولی//د از صنایع دریافتکننده تس//هیالت اظهار کرد: در بررسیهای انجام شده برای 56۱ نفر اشتغال جدید ایجاد شده و برای 77۸ نفر، تثبیت اشتغال شده است.

رییس س//ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان رشد تولید را 74درصد و رشد اشتغال را 9۱درصد عنوان کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.