۵۱ دوره آموزشی در شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی -

در سالی که گذشت در شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی شاهد برگزاری 5۱ دوره آموزشی برای کارکنان بودیم.

به گزارش گسترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان آذربایجانشرقی، معاون توسعه مدیری//ت و منابع این ش//رکت گفت: کارکنان ش//هرکهای صنعتی در طول س//ال 95 با حض//ور در دورههای عمومی و اختصاصی شغلی بر میزان سطح آگاهی خود افزودند.

علیرضا علیزاده گفت: 5۱ دوره آموزش//ی بنا به تش//خیص و نیاز کارکنان شرکت ش//هرکهای صنعتی استان در قالب 537 نفر ساعت برگزار شد.

وی افزود: کارکنان ش//هرکهای صنعتی اس//تان در طول س//ال جاری 3هزار و 425 نفر س//اعت دوره آموزش//ی را به بهترین ش//کل طی کرده و گواهینامههای مربوط را دریافت کردند. علیزاده در خاتمه خاطرنشان کرد: برگزاری دورههای آموزش//ی در جهت دس//تیابی به اعتالی هر س//ازمان برای کارکن//ان برگزار میش//ود که جزو س//رمایهگذاریهای یک س//ازمان در جهت رش//د آن و خدمتگزاری هرچه بیشتر به ارباب رجوع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.