نقدی بر برداشت غیر سرمایهای از صندوق توسعه ملی

گزارش «گسترش صنعت» از مجوز برداشت 2هزار و 00۳ میلیون دالر از منابع صندوق توسعه ملی در بودجه ۶۹

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از مهمتری//ن و بحثبرانگیزترین موضوعات الیح//ه بودجه همواره میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی و اجازه برداشت از این صندوق است.

واریز و برداش//ت از صندوق توسعه ملی به دلیل ساختار بین نسلی و ذخایر ملی که دارد همواره با حساس//یتهای باالیی برخوردار بوده اس//ت. بر همین اساس در الیحه بودجه ۶۹ نیز موضوع منابع و مصارف صندوق توسعه ملی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.