اصالح نظام بانک اولویت دولت در سال ۶۹

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

س//خنگوی دولت در نشس//ت خبری خود ضمن اعالم اینکه تعداد شاغالن کشور از پاییز ۲۹ که ۰۲ میلیون و ۷۶۸ هزار نفر بودند به ۲۲ میلیون و ۳۷۳ هزارنفر در پاییز ۵۹۳۱ رسید یعنی جمعیت شاغل یک میلیون و ۵۰۵ هزار نفر افزایش یافتند در پاس//خ به گسترش صنعت درباره اولویتهای اقتصادی سال ۶۹ گفت: اصالح نظام بانکی جزو اولویتهای سال ۶۹ دولت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.