۸۰۰۲ روی خط تولید

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

با تجهیز خطوط پژو ۸۰۰۲ تولید این محصول در شرکت ایرانخودرو آغاز ش//د. خودرو ۸۰۰۲، نمونه محصولی است که تولید آن کمتر از ۶ماه گذشته در اروپا شروع شده است.

به گزارش ایکوپرس، تجهیز خطوط تولید محصوالت ایکاپ پس از امضای قرارداد ایرانخودرو و پژو آغاز و براس//اس برنامه زمانبندی ش//ده، نخستین محصول ۸۰۰۲ نیز در اسفند تولید شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.