مدیریت واستخوانهای در گلو

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

گرگ//ی ک//ه اس//تخوان در گلویش گیر کرده بود به دنبال کسی میگشت که آن را در آورد. در این هنگام به لکلکی رسید و از او خواس//ت تا در برابر مزد او را از این عذاب نجات دهد، لکلک قبول کرد و سرش را در دهان گرگ کرد و استخوان را در آورد و بعد هم مزد و پاداش خواست. گرگ که راحت شده بود به او گفت: همین که سرت را سالم از دهان من بیرون آوردی، برایت کافی نیست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.