نقدی بر برداشت غیر سرمایهای از صندوق توسعه ملی

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹مجوز‹برداشت‹۲هزار‹و‹۰۰۳میلیون‹دالر‹از‹منابع‹صندوق‹توسعه‹ملی‹در‹بودجه‹۶۹‹

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

یکی از مهمترین و بحثبرانگیزترین موضوعات الیحه بودجه همواره میزان واریز درآمدهای نفتی به صندوق توس//عه ملی و اجازه برداش//ت از این صندوق است.

واریز و برداشت از صندوق توسعه ملی به دلیل ساختار بین نس//لی و ذخایر ملی که دارد همواره با حساس//یتهای باالیی برخوردار بوده اس//ت. بر همین اس//اس در الیحه بودج//ه ۶۹ نیز موضوع مناب//ع و مص//ارف صندوق توس//عه مل//ی یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده بود.

‹سهم‹۰۳‹درصدی‹صندوق‹توسعه‹ملی‹ ‹ از‹درآمد‹نفتی

دول//ت یازده//م در الیحه بودج//ه ۶۹ به دلیل نی//از ب//ه مناب//ع مالی ب//رای پروژهه//ای عمرانی سهم صندوق توس//عه ملی از درآمدهای نفتی را ۰۲ درص//د تعیین ک//رد اما با توجه ب//ه اینکه در سیاس//تهای کلی ابالغ شده رهبر معظم انقالب اس//المی برای برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توس//عه ملی ۰۳درصد از منابع حاصل از صادرات نف//ت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز تعیین شده و دولت باید دستکم هر سال ۲ واحد درصد به آن بیفزاید سهم واریزی دولت از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز به صندوق توس//عه ملی به ۰۳درصد افزایش پیدا کرد.

‹مجوز‹برداش/ت‹۲هزار‹و‹۰۰۳‹میلیون‹ ‹ دالر‹از‹صندوق

از س//وی دیگر عالوه بر افزای//ش منابع ورودی به صندوق توس//عه ملی مجلس ش//ورای اسالمی اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را نیز پس از بحثهای فراوان درنهایت به تصویب رساند.

نمایندگان مجلس ش//ورای اسالمی در بررسی تبصره برداش//ت دولت از صندوق توس//عه ملی به دلی//ل اصرار بر «مبهم بودن» و نیز «مجاز نبودن دولت به برداش//ت از صندوق توس//عه ملی» این تبصره را به کمیس//یون تلفیق بودجه بازگرداندند اما درنهایت با تاکید علی الریجانی، رییس مجلس شورای اس//المی مبنیبر اذن رهبر معظم انقالب در تصویب این تبصره این الیحه در اس//فند سال جاری به تصویب رسید.

براس//اس این مصوبه ۲ هزار و ۰۰۳میلیون دالر معادل ۷هزار و ۰۹۵میلیارد تومان به دولت اجازه برداش//ت از صندوق توس//عه ملی داده شده است البته برداشتهایی که سال آینده از محل صندوق انجام میش//ود باید از ورودی سال ۶۹۳۱ باشد و دولت اجازه ندارد از منابع تجمیعش//ده از گذشته در صندوق، برداشت داش//ته باشد. این امر سبب میش//ود که دولت به تناس//ب درآمدهای نفتی و تحقق آن نس//بت به برداشت اقدام کرده و ذخایر پیشین صندوق محفوظ بماند.

‹س/رفص ‹لهای‹برداش/ت‹از‹صن/دوق‹ ‹ توسعه‹ملی

با مجوزهایی که مجلس ش//ورای اسالمی صادر کرد دولت تنها در چندین بخش اجازه برداش//ت از صندوق توس//عه ملی را خواهد داشت. در سال آین//ده دولت ب//رای تقوی//ت صندوق ن//وآوری و شکوفایی ۰۰۲میلیون دالر برداشت خواهد داشت که با توجه به تعیین قیمت ۰۰۳۳تومان هر دالر در بودجه س//ال آینده معادل ۰۶۶میلیارد تومان است.

در بخش آب نیز وکالی ملت در بهارستان مجوز دادند ۰۰۳میلیون دالر برای آبیاری تحت فشار و ۰۰۳میلیون دالر دیگر برای آبرس//انی روستایی و ش//بکههای آن از محل این صندوق هزینه ش//ود ک//ه معادل هریک از این ارقام ۰۹۹میلیارد تومان است.

در زمین//ه مقابله ب//ا ریزگردها ک//ه این روزها بخشهای غربی کشور بهویژه استان خوزستان را گرفتار کرده و رهبر معظم انقالب اس//المی نیز بر رفع و چارهاندیشی آن تاکید کردهاند ۰۰۱میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یافته که معادل ۰۳۳میلیارد تومان است.

تقوی//ت بنی//ه دفاع//ی، دیگر مح//ل هزینهکرد درآمده//ای واریز ش//ده به صندوق توس//عه ملی اس//ت که با ثبت رق//م یک ه//زار و ۰۰۳میلیون دالر بیش//ترین برداشت از این صندوق را به خود اختصاص میدهد که معادل ۴هزار و ۰۹۲میلیارد تومان میشود.

س//ازمان صدا و سیما نیز س//ال آینده از منافع برداش//ت از صندوق توس//عه ملی منتفع میشود و س//هم آن در بودجه س//ال آین//ده ۰۰۱میلیون دالر معادل ۰۳۳میلیارد تومان اس//ت. درمجموع، کل برداش//ت دول//ت از ای//ن صن//دوق در س//ال آینده ۲هزار و ۰۰۳میلی//ون دالر معادل ۷هزار و ۳۹۵میلیارد تومان میشود.

‹من‹عه/ای‹ قانون/ی‹ در‹ برداش/ت‹ از‹ ‹ صندوق‹توسعه‹ملی

محم//د وطنپ//ور، کارش//ناس اقتص//ادی در گفتوگ//و با گس//ترش صنع//ت درباره س//اختار صن//دوق توس//عه ملی و اج//ازه برداش//ت از این صندوق گفت: صندوق توس//عه ملی یک صندوق بین نسلی با منابع ارزشمند و ماندگار ارزی است که کارکرد صادراتی دارد.

بهطور مثال در بخش مسکن هیچگاه نمیتوان از منابع صندوق اس//تفاده کرد و منع قانونی دارد اما هر بخش از اقتصاد کش//ور که رویکرد ارزی و صادرات//ی دارند میتوانن//د از منابع ارزی و ریالی صندوق توس//عه اس//تفاده کنند. صندوق توسعه ملی یکی از برگهای برنده توس//عه اقتصاد کشور اس//ت البته این امر شرایطی دارد که باید به دقت و موش//کافانه طرحها و موضوعات بررس//ی ش//ود تا ب//ه ذخایر ارزی کش//ور بیمورد دس//تاندازی نشود.

وطنپ//ور با تاکید بر اینکه نمایندگان مجلس با هیچ مصوبهای نمیتوانند به منابع صندوق توسعه ملی دس//تاندازی کنند، افزود: رویکرد مصرفی، هزین//های و ج//اری نس//بت ب//ه مناب//ع صندوق توس//عه ملی هم من//ع قانون//ی دارد و هم عملی غیرش//رافتمندانه و غیرحرف//های اس//ت، تاکنون هرگونه اقدامی از س//وی صندوق توس//عه ملی با همین رویکرد انجام شده و شاید کارکرد صندوق ایدهآل نباشد اما عملکرد قابل دفاعی داشته است.

‹مش/کالت‹ اساس/ی‹ در‹ س/اختار‹ فن/ی‹ ‹ صندوق‹توسعه‹ملی

این کارش//ناس اقتصادی با بیان اینکه ساختار فنی صندوق توس//عه ملی دچار مشکالت اساسی اس//ت، اظهارک//رد: صن//دوق توس//عه مل//ی یک کارش//ناس مس//تقر دائم ن//دارد به ای//ن معنا که تمامی پرس//نل صندوق توسعه ملی افراد شرکتی و قراردادی هس//تند و افرادی نیس//تند که نسبت به آینده شغلی و سیاس//تهای پیادهشده متعهد باش//ند. از این نظ//ر نیروی انس//انی این صندوق بسیار آسیبپذیر است.

اگ//ر یک کارش//ناس بانک مرکزی یا س//ازمان مدیریت برنامهریزی بتواند یک سیاست بلندمدت را پی//ش بگیرد و بر آن نظارت داش//ته باش//د در صندوق توسعه ملی با وجود افراد حرفهای و نخبه اما این قابلیت از نظر ساختاری وجود ندارد.

وی با بیان اینکه داس//تان حقوق نجومی باعث شده تا سیستم تصمیمساز و هیاتمدیره صندوق توس//عه ملی بس//یار محتاطانه عمل کنند، گفت: تصمیمگیری نس//بت به سیاستهای بین نسلی و توسعهای نیاز به ش//جاعت دارد اما مدیران ارشد صندوق توسعه ملی پس از حواشی حقوق نجومی ب//رای آنکه در مظان اتهام قرار نگیرند و پاپوش//ی برای آنها درس//ت نشود نسبت به تصمیمگیریها محافظهکارانه عمل میکنند.

بنابرای//ن، این دو آس//یب میتواند صندوق را از رسالت خود که در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم بر آن تاکید شده دور کند.

‹تس/هیالت‹ ارزی‹ وی/ژه‹ طر‹حه/ای‹ ‹ صادراتی‹

در کنار مجوز برداش//ت از منابع صندوق توسعه ملی، مجلس در بندهایی به بانکهای عامل اجازه داده است از این محل نسبت به اعطای تسهیالت ارزی ب//ه س//رمایهگذاران بخشه//ای خصوصی، تعاون//ی و نهادهای عمومی غیردولتی اقدام کنند. ب//رای نمون//ه آنها میتوانن//د از ای//ن منابع برای طرحهای توسعهای باالدستی نفت و گاز با اولویت میدانهای مش//ترک و جمعآوری گازهای همراه ب//رای افزایش ضری//ب بازیافت مخ//زن و احیای چاههای قدیم//ی دارای ذخایر نفت درجا و بدون انتق//ال مالکیت نف//ت و گاز موجود در مخزنها و تولیدی آنها استفاده کنند.

همچنین در بند دیگری اعطای تسهیالت ارزی به س//رمایهگذاران بخشه//ای خصوصی، تعاونی و ش//هرداریها برای توس//عه حملونقل درون و برونشهری دیده شده است.

حسین سلیمی، عضو کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران در گفتوگو با گس//ترش صنعت درباره تس//هیالت پرداختی صندوق توس//عه ملی و تاثیر آن بر رشد و توسعه صنایع گفت: صندوق توسعه ملی دو نوع تسهیالت ریالی و ارزی به بخشهای مختل//ف اقتص//ادی پرداخت میکند؛ تس//هیالت ارزی ب//ه دلیل آنک//ه بازپرداخت آن با ارز اس//ت امکان اس//تفاده صنایع از این ظرفیتها را محدود میکند.

طرحهایی قابلیت اس//تفاده از تس//هیالت ارزی صندوق توس//عه ملی را دارند ک//ه درآمد حاصل از طرح نیز ارزی باش//د تا ش//امل مابهتفاوت نرخ ارز پس از چند س//ال نش//وند. در چندین س//ال گذش//ته تمام طرحهای صنعتی که از تس//هیالت ارزی استفاده کردند برای بازپرداخت اغلب دچار مشکل شدند.

س//لیمی با بیان اینکه تاکن//ون حداقل ۶ قانون ب//رای تعدیل بازپرداخت تس//هیالت ارزی و دادن مهلت به صنعتگران در مجلس به تصویب رسیده، گفت: آخرین مهلت نیز تا آخر شهریور ۶۹ تعیین ش//ده تا همه کسانی که شامل مابهتفاوت نرخ ارز میشوند بدهی خود را بازپرداخت کنند.

‹تاثی/ر‹ پررن/گ‹ تس/هیالت‹ ارزی‹ در‹ ‹ طر ‹حهای‹ملی‹

عضو کمیس//یون س//رمایهگذاری ات//اق ایران با اش//اره به اینکه تس//هیالت صندوق توس//عه ملی ش//امل طرحهای بزرگ و صادراتی خواهد ش//د، اظهارک//رد: خط و رب//ط اغلب طرحه//ای بزرگ دولتی اس//ت، به ط//ور مثال طرح خ//ط لوله آب جنوب به اصفهان که در صنایع ذوب آهن و مس سرچش//مه بهکار میرود یک طرح ملی است که از تس//هیالت ارزی صندوق توس//عه ملی استفاده میکند. صندوقهای توسعه ملی تسهیالت ارزی را به طرحهای متوس//ط اختصاص نمیدهد چون امکان بازپرداخت آن نیز برای طرح متوسط اندک است.

وی ب//ا تاکی//د ب//ر اینکه به دالیل گفته ش//ده تس//هیالت صندوق توسعه ملی کمک چندانی به توس//عه صنایع نکرده، افزود: صندوق توسعه ملی در طرحه//ای ملی و بزرگ نقش موثری داش//ته و چندین مورد تس//هیالت ۰۵میلی//ون دالری و ۰۰۱میلی//ون دالری اعط//ا کردهان//د و در ط//رح آبرس//انی نیز که ۵/۱میلیارد دالر هزینه داش//ت چندین بانک با یکدیگر از منابع صندوق توس//عه ملی تسهیالت اعطا کردند.

س//لیمی با بیان اینکه تسهیالت ریالی چندانی نی//ز ب//ه صنایع در چند س//ال گذش//ته پرداخت نش//ده، اظهارکرد: صندوق توسعه ملی چون یک پش//توانه ملی اس//ت از ابتدای انق//الب باید برای حف//ظ اندوختهه//ای صن//دوق بازپرداخته//ا را ارزی میکردیم و این موضوع یک ضعف نیس//ت چون ساختار این صندوق برای تسهیالتدهی به طرحهای کوچک و متوسط نیست و ذخایر ارزی کش//ور باید برای ارائه تس//هیالت دقت بس//یاری داشته باشند و تنها در پروژههای دالری صادراتی مشارکت کنند.

بناب//ر ای//ن گ//زارش، ب//ا توج//ه ب//ه ماهیت و س//اختار صندوق توس//عه مل//ی که پش//توانهای برای کش//ور و نس//لهای بعد اس//ت برداشت از صندوق و ارائه تس//هیالت ب//ه طرحهای مختلف اقتصادی باید با دقت و کار کارشناس//ی باش//د تا منابع این صندوق صرف ام//ور جاری و هزینهای نش//ود. م//روری بر مح//ل مصرف برداش//تها از ای//ن صن//دوق بیانگ//ر آن اس//ت ک//ه در صورت هزینهک//رد درس//ت ای//ن مناب//ع در محله//ای یادش//ده، منافع آن محدود به نسل کنونی کشور نخواهد بود و نس//لهای آینده نیز از آن برخوردار میشوند.

براساس مصوبه مجلس شورای اسالمی ۲ هزار و ۰۰۳میلیون دالر معادل ۷هزار و ۰۹۵میلیارد تومان به دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی داده شده است البته برداشتهایی که سال آینده از محل صندوق انجام میشود باید از ورودی سال ۶۹۳۱ باشد و دولت اجازه ندارد از منابع تجمیعشده از گذشته در صندوق، برداشت

داشته باشد

محمد وطنپور: رویکرد مصرفی، هزینهای و جاری نسبت به منابع صندوق توسعه ملی هم منع قانونی دارد

حسین سلیمی: تسهیالت صندوق توسعه ملی شامل طرحهای بزرگ و

صادراتی خواهد شد

سیدمحمدحسن سیدزاده

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.