توسعه متوازن و تمرکززدایی، مهمترین گام تحقق توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مطرح کرد

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان در دیدار با شهردار، مدیر آب و فاضالب روس//تایی شهرستان خوانس//ار و اعضای هیاتمدیره شهرک صنعتی خوانس//ار با اشاره به ضرورت توجه به توس//عه متوازن و تمرکززدایی در این استان گفت: رونقبخشی به شهرکهای صنعتی و بخشهای مولد، به منظور ایجاد توسعه پایدار، حفظ اش//تغال و ارتقای س//طح معیشت ش//هروندان در سطح استان یکی از اهداف اصلی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان ب//وده و گام مهمی در عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر معظم انقالب است.

به گزارش گس//ترش صنعت به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان اصفهان، محمدجواد بگی تامین آب ش//هرکهای صنعتی استان را با توجه به بحران خشکس//الی و کمآبی سالهای اخیر، یکی از چالشها و دغدغههای اصلی شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان دانس//ت و افزود: احداث تصفیهخانه فاضالب یکی از مهمترین راهکارهایی اس//ت که به منظور تامین آب ش//هرکهای صنعتی اس//تان اتخاذ شده اس//ت. بگی در ادامه، رفع مشکل تامین آب شهرکهای صنعتی شهرس//تان خوانس//ار را به کمک آب و فاضالب ش//هری و روس//تایی این شهرستان خواستار ش//د و افزود: خوشبختانه شهرستان خوانسار نسبت به بسیاری از مناطق اس//تان مش//کالت تامین آب کمتری دارد به همین دلیل آب شهرکهای صنعتی این شهرستان با تعامل بیشتر قابل تامین خواهد بود.

محس//ن صانعی، مدیر آب و فاضالب روس//تایی شهرستان خوانس//ار نیز در ادامه این نشس//ت ب//ا قدردانی از فعالیتهای ش//رکت ش//هرکهای صنعتی در توس//عه متوازن و توجه ویژه به شهرس//تانهای مختلف استان اصفهان، توسعه شهرکهای صنعتی شهرس//تان خوانسار را زمینهساز اشتغالزایی مناسب و بهبود سطح معیشتی ش//هروندان این شهرس//تان و مناطق حومه آن دانس//ت و از همکاری شرکت آب و فاضالب این شهرستان برای تامین آب شهرکهای صنعتی خبرداد.

در ادامه این نشس//ت، مقرر ش//د درب//اره تامین کوتاهمدت آب ش//هرک صنعتی خوانس//ار جلسهای با محوریت فرمانداری شهرستان خوانسار و با حضور مدیر عامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان اصفهان، مدیریت آب و فاضالب (آبفا)، آب و فاض//الب روس//تایی (آبفار) و همچنین هیاتامنای این ش//هرک تش//کیل و راهکار اجرایی مناسب برای تامین آب این شهرک در زمان بحران و کمآبی اتخاذ شود.

همچنین با موافقت شهردار خوانسار مقرر شد درباره خروج فاز توسعهای شهرک صنعتی خوانس//ار از حریم شهری، شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان برای تحویل نقش//ه 20 هکتار طرح توسعه شهرک صنعتی خوانسار بهصورت UTM به ش//هرداری این شهر اقدام کنند و شهرداری خوانسار هم مصوبه شورای اسالمی این شهرستان را دریافت کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.