صنعتگران واحدهای صنعتی خود را بيمه كنند تجاری سازی راز موفقیت استارت آپها

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

«هوش//مند» اصلیترین کلی//دواژه در کس//بوکارهای جدید اس//ت که به سرعت راه خود را در زندگی روزمره گشوده است؛ فعالیتهای س//ودآوری که ارتباطی تنگاتنگ با مصرفکننده و دریافتکننده خدمات دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.