راهکارهای مديريت ريسك سرمايهگذاری برای صنعتگران

Sanat Newspaper - - صنعت و اقتصاد -

مدیریت ریسک یعنی مدیران صنعتی باید توانایی برخورد با هر گونه تحوالت بیرونی و درونی را داشته باشند. به عبارتی، ویژگی خطرپذیری داش//ته باشند. در این ویژگی زمینه سرمایهگذاری تنها بر دوش آنها نیست بلکه دولت نیز تعهداتی در اقتصاد دارد که باید انجام دهد. به عبارتی، بس//ترهای اقتصادی و سیاس//ی را بای//د دولت بهگونهای فراهم کند که قدرت مدیریت ریس//ک واحدهای صنعتی در بخش داخلی بیشتر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.