رشد تولید خودرو با افزایش واردات قطعات

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹صنعت‹خودرو‹ایران‹در‹11‹ماه‹گذشته‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

با نزدیک ش//دن به روزهای پایانی س//ال، بررسی روند تولید خودرو نش//اندهنده رشد قابلمالحظه و چش//مگیر است؛ رش//دی که به واس//طه امضای قرارداده//ای جدید در صنعت خودرو از یکس//و و رفع تحریمها از سوی دیگر، رکوردهای جدیدی در صنعت خودرو به جای گذاشت. در عین حال صدور ش//یوهنامههای جدید واردات خودرو و صدور اجازه واردات تنها برای نمایندگیه//ای مادر نیز تا اندازه زیادی میزان واردات را محدود کرد. در این گزارش نگاهی ب//ه روند واردات قطعات منفصله و همچنین واردات وس//ایل موتوری داری//م. همچنین وضعیت تولی//د خودرو در 11 ماه امس//ال و پیشبینی آن تا پایان سال نیز از دیگر محورهای این گزارش بود.

بررسی تازهترین آمار گمرک ایران نشان میدهد ک//ه س//هم خ//ودرو از واردات در 11 ماه امس//ال، حدود یکمیلی//ارد و ۰۰۶میلیون دالر بوده اس//ت و در ای//ن مدت 1۶هزار و ۵۴۲ دس//تگاه خودرو به ایران وارد ش//ده که ارزش آن به حدود یکمیلیارد و ۰۰۶میلی//ون دالر میرس//د. ارزش ریالی واردات خ//ودرو به ای//ران نیز در این مدت ح//دود ۰۵هزار میلیارد تومان بوده است. بر اساس مقررات واردات، خودروه//ای وارداتی بس//ته به ن//وع و حجم موتور مش//مول پرداخت تعرفههای مختلفی میشوند که واردکننده برای ورود به کش//ور باید این تعرفهها و ع//وارض را بپردازد. به این ترتی//ب باید خودروهای ب//ا حجم موتور کمتر از دوهزار سیس//ی ۰۴درصد و خودروه//ای با حج//م موتور دوهزار ت//ا دوهزار و ۰۰۵ سیس//ی ۵۵درصد از ارزش سیف خودروهای واردات//ی را ب//رای ورود به ایران پرداخ//ت کنند و خودروه//ای هیبریدی با هر حجم موتوری نیز تنها مشمول پرداخت ۴درصد تعرفه برای ورود به کشور هستند.

‹واردات‹5961‹خودرو‹در‹فروردین ‹

نگاهی به آمار واردات خ//ودرو و قطعات منفصله در 11 ماه گذش//ته نشاندهنده فراز و نشیب است. هرچن//د باید واردات قطعات منفصله را به فال نیک گرف//ت چراک//ه در نهایت بهعن//وان کاالی مصرفی ش//ناخته ش//ده و در خط تولید خودروس//ازان قرار میگیرد و بررس//ی می//زان واردات این قطعات نیز نشاندهنده رشد در نیمه دوم امسال است.

در فروردی//ن س//ال ۵9، افزونب//ر ه//زار و ۵9۶ دس//تگاه خودروی سواری به کش//ور وارد شده که در مقایسه با سال گذش//ته 9۶/۴۶1درصد افزایش داش//ته است. وزن و ارزش این تعداد خودرو ارقامی حدود 8/۲هزار تن به ارزش 8/۰۴میلیون دالر بوده است که نسبت به فروردین سال ۴9، شاهد افزایش ۲۲/۲۶1درص//دی در وزن و ۴7/۵۲1درص//دی در ارزش دالری بودهایم.

در اردیبهشت ۵9 نیز ۰۴7 میلیارد و ۲9۶میلیون و 7۴7هزار و ۲11ه//زار تومان خودرو و قطعات به کش//ور وارد ش//ده که به لحاظ ارزی ۴۴۲میلیون و 3۴7ه//زار و ۴3۲ دالر ب//وده اس//ت. نگاهی به آمار 3 ماه س//الجاری نش//ان میدهد که در این مدت 8هزار تن وس//ایل نقلیه موتوری با حجم س//یلندر ۰۰۵1 سیسی تا دوهزار سیسی به جز آمبوالنس و خودروه//ای هیبریدی به ارزش 3۲1میلیون دالر وارد کش//ور ش//ده اس//ت. همچنین میزان واردات قطعات منفصله با هدف تولید خودرو سواری بنزینی با دوهزار حجم سیلندر با ساخت داخل ۴1 تا کمتر از ۰3درصد وارد کش//ور ش//ده که ارزش دالری آن ۰۶1میلیون دالر و س//هم ارزش//ی آن 1/77 درصد بوده است.

آم//ار ۵ ماه منتهی به مرداد س//ال ۵9 نیز گویای آن اس//ت ک//ه در این م//دت، 9۴3میلی//ون دالر با سهم ارزش//ی 9۰/۲درصد، قطعات منفصله با هدف تولید خودرو س//واری با حجم موتور ۲هزار سیسی وارد کش//ور شده اس//ت. همچنین در ۵ماه امسال، ۴8۲میلی//ون دالر وس//ایل نقلیه موتوری با س//هم ارزشی ۰7/1درصدی وارد کشور شده است.

آمار نیمه نخست سال ۵9 نیز نشاندهنده واردات ۲3۴میلی//ون دالر قطعات منفصل//ه و 7۵3میلیون دالر وس//ایل نقلیه دارای موتور پیستونی درونسوز غیر از آمبوالنس و نوع هیبریدی است.

‹رشد‹واردات‹قطعات‹منفصله ‹

نگاه//ی به آمار 7ماه امس//ال نیز نش//ان میدهد واردات قطع//ات منفصل//ه ب//ا هدف تولی//د خودرو س//واری به ارزش 89۴میلیون دالر با سهم ارزشی 7۰/۲درص//د بوده اس//ت همچنی//ن در این مدت، 7۰۴میلیون دالر وسایل نقلیه با حجم سیلندر کمتر از ۰۰۵۲ سیس//ی وارد کشور شده که نشاندهنده رشد چشمگیر واردات است. بیشک این روند رشد واردات نشان از رشد تولید خودروسازان دارد.

بررس//ی آمار 8ماه واردات نیز نش//ان میدهد در این م//دت واردات قطعات منفصله ب//ا هدف تولید خودرو به 13۵میلیون دالر رس//یده و از سوی دیگر واردات وسایل نقلیه موتوری نیز با افزایش نهچندان چشمگیر به 9۵۴میلیون دالر رسیده است.

روند رو به رش//د واردات در 9 ماه امسال نیز ادامه یافت و از 13۵میلیون دالر در 8 ماه به ۵۰۶میلیون دالر در 9 ماه رس//ید ک//ه این روند نوی//د روزهای پررونقی را برای خودروس//ازان به همراه داشت. در این مدت همچنین ۴۴۵میلیون دالر وس//ایل نقلیه موتوری با حجم موتور کمتر از ۰۰۵۲ سی سی وارد کشور شده است.

این رون//د همچنان ادامهدار بود ت//ا اینکه میزان واردات قطعات منفصله در ۰1 ماه امس//ال به ارزش ۶۲۶میلی//ون دالر رس//ید اما نکت//ه قابلتوجه روند کاهشی واردات وسایل نقلیه موتوری بود به طوری که از رقم ۴۴۵میلیون دالر در 9 ماه به ۶3۵میلیون دالر در ۰1 ماه امسال رسید.

تازهترین آمار از واردات 11 ماه امس//ال نیز نشان میدهد که واردات قطع//ات منفصله با هدف تولید خودرو س//واری با حجم موتور دوهزار سیس//ی به ۰37میلیون دالر رسید و در این مدت واردات وسایل نقلیه موتوری دارای موتور پیس//تونی درونس//وز با حجم کمتر از ۰۰۵۲ سیس//ی به ۲7۵میلیون دالر رسید که رقمی افزایشی بوده است.

از میان خودروهای واردش//ده به ایران، بیشترین تعداد خودروهای وارد شده مربوط به کشور امارات متحده عربی میشود، بهطوریکه بیش از 8۶درصد خودروهای واردشده به ایران از مبدأ این کشور بوده اس//ت؛ به عبارت دیگر از مجم//وع 1۶هزار و ۵۴۲ دستگاه خودروی واردشده به ایران، بیش از ۲۴هزار دستگاه از امارات به ایران وارد شده است.

همچنی//ن در حالی که واردات خ//ودرو از امریکا ممن//وع اع//الم ش//ده و در س//الجاری ح//رف و حدیثهای زیادی درب//اره واردات خودرو از امریکا پیش آمد، آمار گمرک نش//ان میده//د که در این مدت ۴۰1 دس//تگاه خودرو نی//ز از امریکا به ایران وارد شده است.

‹روند‹رو‹به‹رشد‹تولید‹صنعت‹خودرو‹ ‹

نگاهی به آمار تولید 11 ماه امسال صنعت خودرو نیز نش//ان میدهد که این صنعت پیش//ران اقتصاد رش//دی معادل 93درصد را تجربه کرده است که بر این اس//اس ازنظر تعدادی ش//اهد ۵/1۴درصد رشد در بخش س//واری، ۵/7درصد رش//د در تولید وانت، ۵/۴3درصد رشد در بخش مینیبوس و میدلباس، اتوبوس ۲۵درصد و کشنده حمل بار نیز ۵/۶3درصد رشد بودهایم.

هرچند بر اس//اس گفتههای مسئوالن این صنعت تا پایان بهمن یکمیلیون و ۵۲۲هزار خودرو سواری تولید ش//ده که پیشبینی میش//ود ای//ن میزان تا پایان اس//فند ب//ه یکمیلیون و ۰۵3هزار دس//تگاه افزایش یابد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 83درصد رشد خواهد داشت.

بر اس//اس پیشبینیه//ا تا پایان اس//فند باید در بخش سواری یکمیلیون و ۰۶۲هزار دستگاه و وانت ۶7هزار دس//تگاه تولید ش//ود. همچنین باید تولید مینیبوس و میدلباس نیز با رش//د 93درصدی به ۰۰8 دس//تگاه، اتوبوس با رشد ۰۵درصدی بههزار و ۰۰1 دستگاه و کامیونت کشنده با رشد 13درصدی به 31هزار دستگاه برسد.

این پیشبینیها در حالی اس//ت که نهتنها تحقق آن صددرصد امکانپذیر است بلکه تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسالمی نیز تداوم این رشد را در سال ۶9 پیشبینی کرده است.

براس//اس این گزارش، ش//رط تداوم رشد صنعت خودرو در سال ۶9 افزایش تقاضا و تغییر در ترکیب محصوالت تولیدی عنوان و تاکید ش//ده که امکان تداوم رش//د صنعت خودرو در س//ال 139۶ وجود دارد. این پیشبین//ی در حالی قوت میگیرد که به نظر میرس//د خودروسازان با علم به این موضوع که مس//ئله فعلی کمبود تقاضاس//ت، در پی احیای آن بخش از کاهش تقاضا هستند که به نوع محصوالت مرتبط اس//ت. از ای//نرو تغییر در ترکیب و س//هم محصوالت تولیدی خودروسازان مبین این موضوع است.

آین//ده تولی//د خ//ودرو در س//ال ۶9 براس//اس پیشبینیهای مرکز پژوهشهای مجلس ش//ورای اس//المی در حال//ی مثب//ت ارزیاب//ی میش//ود که کارشناس//ان به عملیاتی شدن برخی از قراردادهای خودرویی در س//ال آینده اشاره میکنند و معتقدند عرض//ه خودروه//ای جدی//د در بازار اث//ر جدی بر افزایش تقاضا و رش//د تولید خودرو خواهد داش//ت ام//ا برخی دیگر از کارشناس//ان معتقدن//د الزاماتی برای تداوم رش//د تولید خودرو در سال آینده وجود دارد که یکی از این الزامات، درنظر گرفتن تقاضای مناس//ب در بازاره//ای داخلی و خارجی اس//ت. به اعتق//اد آنها خودروس//ازان در صورت//ی میتوانند با عرض//ه خودروهای جدی//د، تقاضا در ب//ازار داخل ایجاد کنند که شرایط مناس//بی را برای خرید این خودروها درنظر بگیرند که در این میان مولفه قیمت و تناس//ب آن با قدرت خرید مشتریان نقش مهمی را ایفا میکند. از س//وی دیگر یکی از تاکیدات آنها صادرات خودروهای جدید به بازارهای هدف اس//ت تا خودروس//ازان بتوانند از ای//ن طریق تیراژ خود را افزایش دهند.

بررس//ی آمار واردات و تولید خودرو نشان از سال متفاوت//ی برای ای//ن صنعت دارد .آنج//ا که واردات قطعات منفصله افزایش و ب//ه دنبال آن تولید روند صعودی به خود گرفت نشان داد که اقدامات کنترلی با هدف کاهش واردات خودرو در دست اقدام است که واردات 1۶هزار و ۵۴۲ دس//تگاه خودرو به ایران نشاندهنده کنترل هوشمندانه است.

تازهترین آمار از واردات 11 ماه امسال نیز نشان میدهد که واردات قطعات منفصله با هدف تولید خودرو سواری با حجم موتور دوهزار سیسی به 037میلیون دالر رسید و در این مدت واردات وسایل نقلیه موتوری دارای موتور پیستونی درونسوز با حجم کمتر از 2500 سیسی به 275میلیون دالر رسید که رقمی افزایشی بوده

است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.