تمام جزئیات قرارداد با رنو را بررسی کردیم

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

رییس هیات عامل سازمان گسترش و نوس//ازی صنای//ع ای//ران گفت: یک قرارداد بینالمللی در س//طح مشارکت با ش//رکت رنو نیازمند بررس//ی دقیق همه جزئیات و در همه ابعاد است.

به گزارش ایدرونیوز، منصور معظمی با اعالم اینکه م//واردی مانند توجه به انتق//ال فناوری – که یکی از اصلیترین موضوعات مدنظر ایدرو است- و چگونگی انتقال این فناوری به داخل کشور و اجرای آن در داخل و همچنین س//طح خدمات پس از فروش که همسطح ب//ا معیارهای جهانی رنو باش//د و چگونگی مدیریت این ش//بکه و بح//ث تامین نیروهای متخصص موردنی//از برای اجرای پروژه دورههای آموزش//ی برای افزایش مهارت داخلی و داخلیسازی قطعات از س//وی مجموعه قطعهسازان داخلی، جزو موارد مهمی اس//ت که نیاز به مذاکرات دقی//ق در جزئیات دارد. معاون وزیر صنع//ت، معدن و تجارت با بیان اینکه انتظار میرود یک قرارداد بینالمللی به صورتی تنظیم ش//ود که در آن صادرات دیده شود و س//طح صادرات و بازارها مدنظر باش//د، اظهار کرد: این موارد ج//زو اصلیترین موضوعاتی بوده که در این مذاکرات موردبحث و گفتوگ//و قرار گرف//ت. همچنین نحوه س//رمایهگذاری رنو و چگونگ//ی این س//رمایهگذاری نیز از مواردی اس//ت که تاکنون وق//ت زی//ادی در مذاکرات گرفته اس//ت. مع//اون وزیر صنعت، مع//دن و تجارت در ادامه گف//ت: ایدرو موظف به ارتقای صنعت خودرو کش//ور است و امروز با اس//تفاده از فرصت ایجاد شده در تعامل جهانی با توافق برجام باید هوشیار باشیم و همه موارد را بررس//ی کنیم. معظمی گفت: در مدتی که اعالم ش//ده ایدرو با رنو برای تولید خودرو قرارداد میبندد دلنگرانیهایی از س//وی نماین//دگان مجلس و نهادهای نظارتی مطرح ش//ده که در همه موضوعات تخصصی و کارشناس//ی که ارائه ش//ده توجه خاصی به آن ش//ده و ش//اید بخش//ی از زمان مذاکرات به همین دلیل طوالنی شده است. وی افزود: نمیتوانیم به خاطر کسانی که با هرگونه فعالیت در تولید مخالف هس//تند و دوست دارند خودرو به ایران وارد ش//ود و از آن س//ود ببرن//د، از فرصتهای جهانی توسعه سرمایهگذاری کار بکشیم. نباید کسانی که از قراردادهای بینالمللی فقط خرید از نمایندگان دستهسوم کشورهای حاشیه خلیجف//ارس را دیدهاند و مفهوم یک قرارداد تولید، انتقال دانش و فناوری را درک نکردهاند در موضوعی که برای صنعت کش//ور اس//تراتژیک است، دخالت کنند. وی تاکید کرد: اجازه نخواهیم داد اطالعات تجاری یک قرارداد در دس//ت کسانی بیفتد که به دنبال منافع سیاسی و جناحی هس//تند. قراردادهای خودرویی یک حرکت بزرگ در دومین صنعت کش//ور است و سالها باید در این کشور اجرا شود و استقرار یابد و متعلق به صنعت کشور اس//ت. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش//اره به رش//د تولید در صنعت خ//ودرو گفت: برای ارائه خودرو به مش//تریان به نتیجه خوبی رس//یدهایم و کسب بیشترین رشد تولید خودرو در بین کش//ورها شاهد این موضوع است و حاال وقت آن رسیده که بهدس//ت کارگران و مهندس//ان ایرانی خودروهای باکیفیت برتر بس//ازیم و عرضه کنیم. رییس هیات عامل ایدرو با اش//اره ب//ه این موضوع که ای//درو برای بهبود هم//ه بخشهای خودرو در حال تدارک و برنامهریزی و مذاکره اس//ت، گفت س//اخت و انتقال دانش و فناوری گیربکس اتوماتیک، همکاری برای شروع پ//روژه خودروهای برقی، مطالعه و اقدام برای همکاری با برترین خودروس//ازان تجاری برای تامین نیاز بخش حملونقل عمومی تا فعالیت برای پیش//برد پروژه س//اخت موتورهای کممصرف با برترین طراحان موت//ور در دنیا و همچنین مذاکره و اقدام برای ارتقای قطعهسازان داخلی جزو مواردی بوده که در ایدرو به طور پیوسته در حال پیگیری است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.