شرایط‹فروش‹متنوع‹محصوالت‹مسافربری‹زامیاد‹

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ش//رکت زامیاد در طرح پیشف//روش محصوالت مس//افربری اروپایی خود به مناس//بت عید نوروز، مدلهای متن//وع و تخفیفهایی ویژه برای متقاضیان درنظر گرفته است.

به گزارش سایپانیوز، در این طرح محصوالتی چون ون مسافری جدید A3۶-1۵»1۵-3۶آ« ب//ا ظرفی//ت 11 نفر و مینیب//وس91 نفره جدید ایویک//و «آ۰۵-۵1» ۵1-۰۵A در قال//ب مدلهای متن//وع پیشفروش نقدی و لیزینگی به خریداران ارائه میش//ود. بر اس//اس این گزارش، در پیشف//روش نقدی ون مس//افری ایویکو با س//ود مش//ارکت 1۲درصد و پیشپرداخ//ت متقاضی بین ۵1 تا ۰7 میلی//ون تومان و در پیشفروش لیزینگی نیز پیشپرداخت متقاضی بین ۰1 تا ۰۲میلیون تومان، حداکثر تس//هیالت ۰۰1میلیون تومان با بازپرداخت ۰۶ماهه و س//ود مشارکت تا 91درص//د خواهد بود. ضمن اینکه موعد تحویل ون مس//افرتی زامیاد در این دو نوع پیشفروش ۴ماهه است. این گزارش میافزاید، در پیشفروش نق//دی مینیبوس جدید زامیاد نیز می//زان پیشپرداخت متقاضی از ۰۲ تا ۰9میلیون تومان درنظر گرفته ش//ده، ضمن اینکه در این مدل، س//ود مش//ارکت س//االنه تا 1۲درصد خواهد بود. در پیشف//روش لیزینگی نیز متقاضی با پیشپرداخت ۵1 تا ۰3میلیون تومان با سود مشارکت ساالنه تا 91درصد، از تس//هیالت حداکث//ر ۰۲1میلیون تومانی ب//ا بازپرداخت ۰۶ماهه اس//تفاده کن//د. زمان تحوی//ل مینیبوس زامی//اد در این طرح ۶ماهه اس//ت. شرکت زامیاد در این طرح پیشفروش محصوالت خود که دارای استاندارد آالیندگی «یورو۴+پیدیاف» DPF+Euro۴ هستند تخفیف ویژهای تا س//قف 7درصد قیمت خودرو ب//رای متقاضیان درنظر گرفته است؛ ضمن اینکه بر اساس اعالم شرکت زامیاد در صورت تکمیل ظرفیت این شرکت مجاز به توقف ثبتنام بدون اطالع قبلی خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.