«النترا» و «اکسنت» به ارگ بم میآیند

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

ق//رارداد تولید خودرو النترا بین ش//رکتهای خودروس//ازی کرمانموتور و هیوندای با حضور استاندار کرمان امضا شد.

به گزارش ایس//نا، مدیرعامل ش//رکت کرمانموت//ور در آیین امضای این ق//رارداد که در منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم برگزار شد، گفت: کمپانیهای هیوندای و فولکس ۲1 سال قبل قراردادهایی را امضا کردند و 8 سال قبل از این مجموعه رفتند و امروز با تالشهای دولت یازدهم و به ثمر رسیدن برجام، شرکت هیوندایی به ایران و منطقه ارگ جدید بم برگشته است.

س//امان فیروزی خاطرنشان کرد: در فاز نخست مدلهایی از خودروه//ای هیوندایی در کرمان موتور تولید میش//ود که این تولیدات براساس بندهای قرارداد، منطبق با سیاستهای دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. وی اظهار کرد: ۵1 شهریور سال آینده خودروی اکسنت را با ساخت داخل ۰3درصد در مجموع//ه کرمانموتور راهاندازی خواهیم کرد. در فاز دوم نیز خودروی النترا در آذر با س//اخت داخل ۰3درصد به بازار عرضه میش//ود. مدیرعامل کرمانموتور با اش//اره ب//ه اینکه خودروی ای۰۲ در گذشته بهطور کامل وارد کشور میشد، گفت: براساس تفاهم با ش//رکت هیوندای قرار شد این خودرو به شکل قطعات ب//ه بازار آید و در آینده خط بدنه آماده و در کرمان موتور نصب ش//ود. وی بیان کرد: ظرفیت ۰۰۲هزار خودرو در کرمانموتور راهاندازی میش//ود و با راهاندازی آن بسیاری از خطوطی که در حال حاضر توجیه اقتصادی ندارند، دارای توجیه میشوند. وی گفت: اش//تغال نیروی کار ۰1هزار نفر را در سال 97 در کرمان موتور دیدهایم و با اجرای طرحهای توسعهای، ظرفیت کامل در کرمانموتور به ۰1هزار نفر افزایش یافته و در کنار آن در بخش قطعهسازی نیز اشتغالهای جدیدی ایجاد خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.