مطالبات‌وصول‌نشده،‌تعطیلی‌دانش‌بنیا‌نها

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹چالش‹وصول‹مطالبات‹شرک‹تهای‹نوپا

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ش//رکتهای دانشبنی//ان موتور محرک بس//یاری از بخشهای صنعتی مختلف و اقتصاد کش//ور به ش//مار میروند و درصورتیکه موردحمایت قرار گیرند میتوانند بس//یاری از چالشه//ای موجود در صنع//ت و تولید را برطرف کنند. حمایت از این شرکتها در دولت یازدهم حال و هوای جدیتری به خود گرفت و در س//الهایی که گذش//ت این ش//رکتها در ابعاد مختلف زیرپوشش برنامههای حمایتی دولت قرار گرفتند. همین امر باعث شد که این شرکتها با سرعت فزایندهای ازنظر کمیت و کیفیت رش//د کنند اما چالشها و مشکالت برخی از این ش//رکتها گاه آنقدر زیاد میشود که معتقدند باید عطای کار را به لقای آن بخشید و از کارهای دانشبنیان و پژوهشی دست کشید.

‹سرگردانی‹دان ‹شبنیا ‹نها ‹

هرچند در س//الهای گذش//ته کمکه//ای خوبی به ش//رکتهای دانشبنیان در حوزه تولید و تجاریسازی شده اما به نظر میرسد هنوز این شرکتها در پیچوخم گرفتاریهای ریزودرش//ت بهس//ر میبرند. یکی از این مشکالت که شاید کمتر دیده شده باشد موضوع منابع مالی و وصول مطالبات شرکتهای دانشبنیان است.

موضوعی که باوجود حمایتهای دولتی و مالی هنوز شرکتهای دانشبنیان را با گرفتاری مواجه کرده است.

جعفر نوین، فعال ح//وزه دانشبنیان در صنعت مواد غذایی در این زمینه به گس//ترش صنع//ت گفت: نبود نقدینگی ش//رکتهای دانشبنیان را ب//ا چالش مواجه کرده و متاسفانه هنوز پول پروژههایی که تاکنون انجام دادهایم را دریاف//ت نکردهایم. امکانات محدود و قوانین دس//توپاگیر اجازه رشد را از ش//رکتهای دانشبنیان گرفت//ه و ای//ن س//ختگیریهای بیمورد ش//رکتهای دانشبنیان را بهشدت از اهدافشان دور میکند.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف ایجاد شرکتهای دانشبنیان حمای//ت از نخبهها و صنعتگران نوپاس//ت اظهار کرد: ایجاد فرآیندهای طوالنیمدت مراحل ثبت و حت//ی تمدید، ش//رکتهای دانشبنیان را با مش//کل مواجه کرده و روند کند بروکراسی اداری و ناهماهنگی دس//تگاههای دولتی چالش//ی دیگر برای ش//رکتهای دانشبنیان است.

ای//ن فعال بخ//ش خصوصی تصریح کرد: دسترس//ی مح//دود ب//ه مناب//ع و تس//هیالت کافی، ش//رکتهای دانشبنی//ان را ب//ا رک//ود مواجه کرده و ای//ن امر خطر ریس//ک سرمایهگذاری در صنایع دانشبنیان را باالبرده و صندوقهای حمایتی دیگر حاضر به سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان نوپا نیستند.

وی در ادامه گفت: اگر بخواهیم روند رشد شرکتهای دانشبنیان را بررس//ی کنیم باید صادقانه بگوییم فقط شرکتهایی در ش//رایط مناسب قرار دارند که از خیلی س//ال پیش ارتباطات قوی و خوب برقرار کردهاند و در حال حاضر از امتیازات خاص بهرهمندند و امکان رشد و ماندگاری بیشتری دارند.

نوین تاکید کرد: مش//کالتی که در کشور وجود دارد ریشهای اس//ت و فقط شامل ش//رکتهای دانشبنیان نیست و باید خیلی جدی به این مسئله توجه شود زیرا منجر به تشدید پدیده فرار مغزها میشود.

ب//ه گفته این فعال بخش خصوصی که نخواس//ت نام ش//رکت خود را عنوان کند اگر شرایط و قوانین کنونی تس//هیل نشود شاهد س//قوط و ورشکستگی بسیاری از ش//رکتهای دانشبنیان خواهیم ب//ود که برای آینده و اقتصاد کشور بسیار نگرانکننده است.

نوی//ن اظهار ک//رد: امیدواری//م در آین//دهای نزدیک شرایط اخذ تس//هیالت بهبود یابد و با پیشرفت صنایع دانشبنیان بتوانیم آیندهای مثالزدنی برای نس//ل فردا به ارمغان آوریم.

‹حمایت‹از‹شرک ‹تها‹در‹امور‹مالی‹ ‹

با وجود این مدیران و دس//تاندرکاران ش//رکتهای دانشبنی//ان همواره تاکی//د دارند برای توس//عه و حل مش//کالت ای//ن ش//رکتها از هی//چ تالش//ی فروگذار نمیکنند.

س//یدمحمد صاحبکارخراسانی، رییس امور شرکتها و موسس//ات دانشبنی//ان معاون//ت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری در اینباره به گسترش صنعت گفت: معاون//ت علم//ی و فن//اوری ریاس//تجمهوری در چند س//ال گذش//ته اقدامات خوبی برای رش//د شرکتهای دانشبنی//ان انج//ام داده و در این راس//تا ب//ا توجه به قانون حمایت از این ش//رکتها تالش ش//د تمام بندها و تبصرههای مربوط ب//ه این قانون با همکاری نهادها و سازمانهای دولتی اجرا شود.

صاحبکارخراس//انی افزود: حمایتهای بس//یار خوبی از ش//رکتهای دانشبنی//ان ش//ده و در ح//ال حاض//ر بیش از ۳هزار ش//رکت دانشبنیان توانس//تهاند از انواع معافیته//ای مالیات//ی و مالی و نی//ز امکانات صندوق نوآوری و شکوفایی بهرهمند شوند. از سوی دیگر امکان استقرار آنها در نزدیکی ش//هرهای بزرگ و دهها مزیت دیگر برای ش//رکتهای دانشبنیان در نظر گرفتهشده تا آنها بتوانن//د بدون دغدغه به فعالیتهای دانشمحور خ//ود در کش//ور بپردازند. وی از گس//ترش برنامههای حمایت//ی دول//ت ب//رای ش//رکتهای دانشبنی//ان در س//ال ۶۹ خبر داد و تصریح کرد: با تمام دس//تگاههای دولتی در تعامل هس//تیم و قصد داریم در س//ال آینده حمایتها از این دس//ت ش//رکتها را بهصورت کمی و کیفی افزایش دهیم. رییس امور شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری از تصوی//ب یک ش//یوهنامه در کمیته فرع//ی گروه علم و فن//اوری دولت خبر داد که براس//اس آن بودجههای پژوهشی دستگاههای اجرایی به شرکتهای دانشبنیان تایید ش//ده بهعنوان مرجع فعالیتهای پژوهشی تعلق میگیرد که با اجراش//دن این ش//یوهنامه در سال آینده زمین//ه توس//عه فعالیتهای پژوهش//ی بی//ش از پیش فراهم خواهد ش//د. صاحبکارخراسانی درباره مشکالت ش//رکتهای دانشبنیان در کشور تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری با تمام توان پیگیر حل مشکالت این شرکتهاست و حدود ۰۷ برنامه حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان در حال اجراست.

این مقاممس//ئول با اش//اره به مطالبات ش//رکتهای دانشبنی//ان نی//ز اظه//ار کرد: ممکن اس//ت ش//رکت دانشبنیان//ی محصولی را تولید و ب//ه بازار عرضه کرده باش//د و در حال حاضر امکان وصول مطالبات برای وی فراهم نشده و نتواند پول خود را نقد کند که در چنین ش//رایطی چون ه//ر دو طرف معامل//ه بخش خصوصی بودهاند دولت هیچ دخالتی نمیتواند داش//ته باش//د اما اگر شرکت دانشبنیانی برای وصول مطالباتش با بخش دولتی یا یک دستگاه اجرایی دچار مشکل باشد میتواند به معاونت علمی و فناوری مراجعه کرده و پیگیریهای الزم برای تس//ریع در روند پرداختها ازس//وی معاونت انجام میشود.

وی در عی//ن ح//ال تاکی//د ک//رد: م//ا نمیتوانیم به دس//تگاههای اجرایی دس//تور پرداخ//ت بدهیم چراکه ممکن اس//ت آن دس//تگاه ب//ا محدودی//ت منابع مالی مواجه باشد اما همواره یادآوری کردهایم که شرکتهای دانشبنیان به دلیل نقش موثری که در تولید و توسعه دارند در پرداختها در اولویت هستند.

صاحبکارخراس//انی درب//اره بروکراس//ی اداری تایید ش//رکتهای دانشبنیان نیز یادآور شد: در حال حاضر حدود ۶ه//زار و ۰۰۵ ش//رکت دانشبنی//ان در مرحله تایید و ارزیابی هس//تند که از این تعداد بیش از ۵هزار و ۰۰۸ ش//رکت مراحل ارزیابی را س//پری کرده و تنها ۰۰۷ ش//رکت منتظ//ر ارزیاب//ی هس//تند. رییس امور ش//رکتها و موسس//ات دانشبنیان معاون//ت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری ادامه داد: کمتر از ۰۱درصد از ش//رکتها برای ارزیابی باقیماندهاند چراکه شرایط و فرآیند ارزیابی در تهران و شهرس//تانها متفاوت اس//ت و براس//اس تعداد و نوع محصوالت تغییر میکند. روند ارزیابیها باید دقیق باش//د و ب//ه همین دلیل گاه برای برخی شرکتها زمانبر اس//ت. هرچند درباره برخی از آنها حتی اگر یکماهه هم مجوزها صادر ش//ود بازهم از زمان طوالنی صدور مجوز گالیه دارند.

صاحبکارخراس//انی اب//راز امیدواری کرد ب//ا افزایش حمایتها از بخش دانشبنیان کشور و نیز توجه بیشتر دس//تگاههای اجرایی به پژوهش و دانش زمینه توسعه هرچه بیشتر ش//رکتهای دانشبنیان در کشور فراهم ش//ود. حمایت از شرکتهایی که دانش را سرلوحه کار خود قرار دادهاند در کشور ادامه دارد و مسئوالن دولتی در تالش//ند با تس//هیل همه ش//رایط زمینه توسعه این مجموعه را فراهم کنند. شرکتهای دانشبنیان نیز در این میان وظایفی دارند که غیرقابلانکار است. تا زمانی که این ش//رکتها هم//ه مس//ئولیتها را متوجه دولت بدانند و حتی برای وصول مطالباتش//ان هم چش//م به کمک دولت دوخته باش//ند نمیتوان به پیشبرد شرایط و بهبود اوضاع امیدوار بود اما اگر این ش//رکتها تالش کنن//د تا روی پای خود ایس//تاده و در عق//د قرارداد و اخذ تضمینهای الزم دقت بیش//تری به خرج دهند در مراحل بعد نی//ز با چالشهای مطالباتی مواجه نش//ده و مناب//ع مالی و س//رمایه در گردش آنه//ا نیز به خطر نمیافتد. برای توس//عه کش//ور دولت و بخش خصوصی باید در کنار هم باش//ند و بس و ای//ن باور باید در همه مسئوالن دولتی و خصوصی نهادینه شود.

نمیتوانیم به دستگاههای اجرایی

دستور پرداخت بدهیم چراکه ممکن است آن دستگاه با محدودیت منابع مالی مواجه باشد اما همواره یادآوری کردهایم که شرکتهای دانشبنیان به دلیل نقش موثری که در تولید و توسعه دارند در پرداختها در

اولویت هستند

سیدمحمد صاحبکارخراسانی: حدود ۰۷ برنامه حمایتی برای شرکتهای دانشبنیان در حال اجراست

جعفر نوین: متاسفانه هنوز پول پروژههایی که تاکنون انجام

دادهایم را دریافت نکردهایم

امیرعلی امینیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.