تولید چشمههای رادیوتراپی برای درمان سرطان در کشور

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

پژوهش//گران کش//ور موفق به تولید چش//مههای رادیوتراپی ش//دند که میت//وان از آنه//ا در «براکی تراپی» و ب//رای درمان سرطان و تومورهای مغزی استفاده کرد.

به گزارش مهر، ش//هاب ش//یبانی از پژوهش//گاه علوم و فنون هس//تهای و برگزیده جش//نواره خورازمی درب//اره طرح «تولید چش//مههای براک//ی تراپی ی//د- ۵2۱ » ک//ه از پرمصرفترین چشمههای براکی تراپی در دنیاست، گفت: براساس آخرین آمار منتشر شده سازمان بهداشت جهانی در سال ۱۹ حدود ۵۸هزار نفر در ایران به بیماری سرطان مبتال شده و ۰۵هزار نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست دادهاند.

وی با بیان اینکه تخمین زده میش//ود تا سال ۰۳۰2میالدی این آمار دو برابر ش//ود، خاطرنش//ان کرد: این ط//رح به منظور توسعه براکی تراپی در کشور از طریق کسب دانش فنی و تولید چشمه که از پرمصرفترین چشمههای براکی تراپی در دنیاست در سازمان انرژی اتمی اجرا شد.

وی اف//زود: این پروژه میتواند براس//اس برنامه جامع کنترل س//رطان در کشور و در راستای ارتقای کمی و کیفی محصوالت درمانی رادیوتراپی مورد بهرهبرداری قرار گیرد.

ش//یبانی با تاکید بر اینکه این پروژه در س//ازمان انرژی اتمی ایران اجرا ش//ده، عن//وان کرد: در این ط//رح روشهای مختلف تولید هس//ته چش//مهها بررسی ش//د و دانش فنی آن که روش جذب روی س//یم نقره برای اکتیویته پایین و جذب روی میکرو کره برای اکتیویته باالست به دست آمد.

وی با اش//اره ب//ه روند اجرایی ای//ن پروژه خاطرنش//ان کرد: روشهای بارگذاری هس//ته در غالف این چش//مهها به وس//یله جوش//کاری لیزری بررسی ش//ده و پارامترهای بهینه جوش به دس//ت آمد و روشهای کنترل کیفی این چش//مهها بررس//ی و فرآیند کنترل براساس استانداردها پیادهسازی شد.

ش//یبانی اف//زود: پارامتره//ای دزیمتری این چش//مهها مورد ارزیابی و مقایس//ه با پارامترهای چشمههای تجاری مشابه قرار گرفته که از تطابق قابل قبولی برخوردار است.

ب//ه گفته وی، طراحی و پیادهس//ازی خط تولی//د خودکار به منظور کاهش خطرات پرتوگیری پرسنل انجام شد.

مج//ری طرح ای//ن پروژه گف//ت: بیش از ۰۰۳ عدد چش//مه تولی//د و در مراح//ل بالین//ی درم//ان توموره//ای مغ//زی (۰4 بیم//ار) و تومورهای مالنومای چش//می (۵۱ بیمار) با همکاری بیمارستانهای ش//هدا تجریش وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان فوق تخصصی چشم فارابی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران مورد استفاده واقع شد.

وی گفت: از این چش//مهها برای درمان تومورهای مغزی ۳4 نفر و برای تومور چش//می روی ۷۱ نفر جراحی انجام دادیم که این افراد مراحل درمانی را به خوبی طی کردند.

ش//یبانی با تاکید بر اینکه باید برای توسعه این روش با مراکز درمانی ارتباط بیش//تری داشته باش//یم، گفت: از این چشمهها میت//وان در زمینهه//ای دیگری مانن//د تومور س//رطان مری، پروستات، تومور سر و گردن بهره برد.

وی اف//زود: از دیگر نتایج این طرح میت//وان به فراهم آوردن امکان تولید محصوالت جدید براکی تراپی برای مصارف درمانی جدی//د و ایج//اد زمینه ص//ادرات و ارائه خدم//ات درمانی اتباع کشورهای خارجی منطقه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه این چش//مه بهوسیله کشورهای امریکایی و بلژیکی به تولید میرس//د، گفت: از آنجای//ی که نمیتوانیم این چش//مهها را وارد کشور کنیم درصدد برآمدیم تا آنها را به تولید برسانیم.

این طرح در سیامین جشنواره خوارزمی رتبه دوم طرحهای توسعهای را در گروه تخصصی علوم پایه کسب کرده است. براکی تراپی یک نوع درمان با اش//عه اس//ت که برای معالجه سرطان ب//هکار م//یرود. در براکی تراپی از یک نوع ان//رژی به نام تابش یونیزان برای کش//تن سلولهای سرطانی و کوچک کردن تومور استفاده میشود. برخالف درمان با تابش خارجی )EBT( که در آن منبع تابش اش//عه ایکس پرانرژی که در بیرون از بدن بیمار قرار میگیرد، براکی تراپی مستلزم قرارگیری مواد رادیواکتیو به طور مستقیم داخل تومور یا در مجاور آن است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.