اسپانیا،‹میزبان‹پژوهشگران‹ایرانی‹

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

زمینه استفاده پژوهشگران ایرانی از آزمایشگاه آلبا اسپانیا بهمنظور استفاده از شتابگر سنکترون و آزمایشهای پیشرفته فراهم شد. به گزارش ایسنا، رضا اس//دیفرد، مدیر شبکه آزمایش//گاهی فناوریهای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری هدف از انعقاد قرارداد کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا در اس//پانیا را بهرهمندی دانشمندان و پژوهشگران کشورمان از آزمایشهای پیش//رفته عنوان کرد و گفت: براس//اس این قرارداد، امکان اس//تفاده کاربران ایرانی از تابش س//نکروترون برای انجام پژوهشهای گوناگون در زمینههایی همچون فیزیک، شیمی، علم مواد، پزش//کی، زیستشناسی، باستانسنجی، محیطزیست و دیگر حوزهها فراهم شده است.

وی ادام//ه داد: ب//ا امض//ای ق//راردادی می//ان معاون//ت علم//ی و فناوری ریاس//تجمهوری، آزمایشگاه آلبا و پژوهش//گاه دانشهای بنیادی هزینههای همکاری با آزمایشگاه آلبا تامین میشود.

اس//دیفرد با بیان اینکه تعداد زیادی آزمایش//گاه عضو شبکه آزمایشگاهی فناوریه//ای راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاس//تجمهوری به کاربران ایران//ی خدمات ارائه میکنند، افزود: تمامی این کاربران میتوانند برای انجام آزمایشهای پیشرفته که آزمایشگاههای کوچک جوابگوی نیاز آنها نیست از شتابگر سنکروترون مانند آنچه در آزمایشگاه آلبا موجود است، استفاده کنند.

وی ب//ا اش//اره به توافق با آزمایش//گاه آلب//ا ب//رای ۰2 روز آزمایش معادل ۰۸4 س//اعت در ۰۶ ش//یفت کاری برای بهرهمندی کاربران ایرانی از باریکه سنکروترون آلبا افزود: برای بهرهگیری بهینه و کارشناسی شده از این فرصت، دانش//گران و پژوهشگران کشور در رش//تههای گوناگون دعوت شدهاند تا در زمینه کاربری از تابش س//نکروترون در پیشبرد پژوهشهای خود طرحهای پیشنهادی را تهیه و در سامانه ویژه این برنامه ثبت کنند.

اسدیفرد با اشاره به پیشبینی اعزام ۰۱ تا ۵۱ گروه از دانشگاههای ایران ب//رای انجام آزمایش به کش//ور اس//پانیا اظهار کرد: ارزیاب//ی دقیق طرحهای پژوهشی برای استفاده از تابش سنکروترون در کارگروه علمی برنامه کاربری ایران از آزمایشگاه آلبا از سوی متخصصان ایرانی انجام میشود، همچنین در کنار اس//تادان داخلی 4نفر از کاربران ایرانی س//نکروترون که در حال حاضر در آزمایش//گاههای بینالمللی مش//غول بهکار هس//تند برای کمک به داوری طرحها، برگزیده ش//دهاند. مدیر شبکه آزمایش//گاهی با اشاره به ارائه بیش از یک میلیون خدمت آزمایش//گاهی و س//رویسدهی بیش از ۰۳۳ آزمایشگاه عضو این شبکه شامل مراکز دانشگاهی، پژوهشگاه و شرکت دانشبنیان اظهار کرد: اکنون ۱4 آزمایشگاه‪۸۶ ،XRF‬ آزمایشگاه‪۶۱ ،XRD‬ آزمایشگاه،TEM ۱۶ آزمایش//گاه‪۰۰۱ ،SEM‬ آزمایش//گاه IR و فناوریهای وابس//ته به آن، 2 آزمایش//گاه ،SAXS یک آزمایشگاه XPS و دهها آزمایشگاه در سایر حوزهها به استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی خدمترسانی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.