راهاندازی 4 مرکز پژوهشی در دانشگاه آزاد لرستان

Sanat Newspaper - - صنعت و پژوهش -

ریی//س دبیرخانه هی//ات امنای آزاد لرس//تان گفت: تا پایان برنامه شش//م توس//عه 4 مرک//ز پژوهش//ی در ای//ن دانشگاه راهاندازی میشود.

به گزارش ایس//نا، بهروز دوس//تی با تش//ریح برنامه ششم توس//عه دانشگاه اظهار کرد: اجرای این برنامه از س//ال ۵۹ آغاز شده که برنامههای آن تا افق 4۰4۱ تدوین شدهاند. وی اضافه کرد: توسعه ش//رکتهای دانشبنیان، تالیف کتاب، چاپ مقاالت ISI و علمی پژوهش//ی، ثبت اختراعات ...و از برنامههای تاکید ش//ده در برنامه ششم توس//عه دانشگاه آزاد لرستان است. دوس//تی با اش//اره به اینکه برنامه شش//م توس//عه دانشگاه آزاد اس//المی لرستان در راستای اهداف اس//تان و دولت است، ادامه داد: تا پایان این برنامه 4 مرکز پژوهشی در دانشگاه آزاد اسالمی لرستان راهاندازی خواهد شد. رییس دبیرخانه هیات امنای آزاد لرستان خاطرنش//ان کرد: رشد تحقق برنامههای ششم دانشگاه آزاد اسالمی لرستان به خوبی پیش میرود.

دوستی در پایان تاکید کرد: رتبه دانشگاه آزاد کشور در دنیا از نظر تعداد مقاالتی که به آن ارجاع میش//ود ۵۵۱ است و تالش داریم که این رتبه را به ۰۰۱ برسانیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.