تنفس آرام بازار خودرو در روزهای پایانی سال

گزارش‹«گسترش‹صنعت»‹از‹وضعیت‹بازار‹خودرو‹در‹اسفند‹ماه‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

س//ال در حال پایان یافتن است و اسفند نیز روزهای پایانی خود را میگذراند. یکی از س//نتهای نه چندان دور ب//ازار خودرو این ب//ود که مردم ب//ا آغاز تعطیالت نوروزی و نیز تابس//تانی اقدام ب//ه خرید خودرو کرده تا با کمترین دردس//ر مس//افرتی خاطرهانگیز تجربه کنند ام//ا همانگونه ک//ه در بخشهای مختل//ف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ش//اهد تحوالت بسیاری هستیم در بخش اقتصاد و بهویژه خ//ودرو و بازار آن نیز رویکردها تغییر کرده اس//ت و به گفته کارشناس//ان این صنعت، خودرو امروز به عنوان کاالیی مصرفی هر زمان که افراد احس//اس نیاز کنند همچون س//ایر مایحتاج آن را تهیه خواهند کرد. گس//ترش صنعت در روزهای پایانی سال به س//راغ فعاالن بازار خ//ودرو رفت و بازار را از نگاه آنها پیگیری کرد که در ادامه میآید.

‹تغییر‹نگا ‹هها‹در‹خرید‹خودرو ‹

س//عید موتمنی، ریی//س اتحادیه نمایش//گاهداران و فروش//ندگان خودرو ته//ران، درباره وضعی//ت بازار در روزهای پایانی سال گفت: بسیاری از خودروها در هفته سوم اسفند نس//بت به هفته پیش از آن کاهش قیمت داش//ت و این ام//ر منجر به تعادل بازار ش//د. همچنین این مس//ئله را باید درنظر گرفت که ش//یوه بازار خودرو نس//بت به سالهای گذش//ته تغییر کرده است و امروز دیگر رونق و تحرک بازار به ابتدای س//ال یا پایان سال ارتباط چندانی ن//دارد چراکه هر خانوادهای نیاز به این وس//یله نقلیه داشته باشند آن را در هر زمان و شرایطی خریداری خواهد کرد.

او افزود: امروز خودرو از کاالی تجاری و سرمایهای به محصول مصرفی تبدیل ش//ده است و افراد در هر زمان که نیاز داشته باش//ند مانند هر کاالی دیگری مبادرت به خرید آن میورزند. تنها نکته بازار خودرو در روزهای پایانی سال افزایش قیمتها در نیمه نخست اسفند بود که در هفته سوم خوش//بختانه بازار در بخش قیمتها متعادل شد.

رییس اتحادیه نمایش//گاهداران و فروشندگان خودرو تهران در ادامه ضمن اش//اره به بازار خودروهای وارداتی گفت: این بخش از بازار به لحاظ قیمت نیز تغییر چندانی نداشت و تنها در بخش خودروهای داخلی چون از دهم اس//فند عرضه کاهش یاف//ت و محدودیتهای عرضه از س//وی خودروسازان اتفاق افتاد و نه بهدلیل بازار تقاضا، قیم//ت خودروها به یکباره افزای//ش یافت. ازاینرو هر زم//ان عرضه کم ش//ود قیمتها بدون تقاض//ا، افزایش حبابگونه دارند.

این فعال بازار در ادامه به عرضه خودرو در نمایندگیها اش//اره کرد و گفت: نمایندگیهای رس//می هر شرکت خودروسازی درواقع سیستم توزیع آنها بوده و محصول روزان//ه خ//ود را از کارخانهه//ای خودروس//ازی تامین میکنن//د وقت//ی خودرویی فاکتور نش//ود نمایندگیها نیز دچار کمبود خودرو میش//وند. حتی اگر مش//تری ب//رای خرید خودرو به غیرنمایندگیها نیز مراجعه کند نمایش//گاهداران رس//می خودروهای مورد درخواست را از نمایندگیهای خودروس//ازان تهیه میکنند بنابراین کمبود خودرو تنها مربوط به نمایشگاهها نمیشود.

موتمن//ی در ادامه به تغییر س//لیقه مصرفکنندگان اش//اره کرد و گفت: در زندگی شهری هر فرد بر اساس میزان درآم//د و توان مالی خود خودرویی را برای تردد خود و خانواده خود خریداری میکند. س//نت سالهای گذش//ته این اس//ت که برخی خودرویی را پیش از عید یا تعطیالت تابس//تان خری//داری میکردن//د و پس از تعطی//الت دوب//اره میفروختند -البت//ه در این خرید و فروش نیز متضرر نمیش//دند بلکه س//ودی نیز بهدست میآوردند- تغییر کرده اس//ت. عادت این بود که بیشتر اف//راد تنها برای اینک//ه در روزهای تعطی//ل خودرویی داش//ته باشند خودرویی خریداری کرده و سپس دوباره میفروختند اما این عادت امروز تغییر کرده چراکه اگر چنین اتفاقی رخ دهد فرد بهطور قطع متضرر میشود. بنابراین همانطور که در باال اش//اره شد خودرو به عنوان کاالی مصرف//ی بوده و زمانی که این نگاه حاکم باش//د درنهایت هر خانوار براس//اس توان مالی خود خودرویی را خریداری میکند.

او اف//زود: تنه//ا تحرک بازار برای کس//انی اس//ت که بخواهند خ//ودرو خود را با مدل//ی باالتر تعویض کنند که با عرضه مدلهای جدید در نخستین روزهای فصل زمستان در عمل بازار در بین ۳ ماه پایانی سال پراکنده بود بنابراین اگر بازار خودروهای دس//تدوم گرم اس//ت ب//ه این امر برمیگردد. مردم با توجه به توان مالی خود ب//ه دنبال خودروهای به روز هس//تند ازاینرو زمانی که مدله//ای جدید روانه بازار میش//ود ب//ازار تقاضا رونق میگیرد.

موتمن//ی در پایان گفت: ام//روز مصرفکننده داخلی از مدلهای تکراری خس//ته ش//ده و به دنبال مدلهای جدید اس//ت ضمن اینکه با حضور خودروهای وارداتی انتظارها در امر کیفی//ت و تنوع باال رفته و از مدلهای جدید استقبال زیادی میشود.

‹تقاض/ا‹ب/رای‹خودروهای‹زی/ر‹04میلیون‹ ‹ تومانی

کاظ//م محمدینیکخ//واه، یک//ی دیگر از فع//ال بازار خودرو معتقد اس//ت ب//ازار خودرو در روزه//ای پایانی س//ال کمتوان و بیرونق شده زیرا نسبت عرضه و تقاضا ب//ا یکدیگر همخوانی ن//دارد در حالی که ب//ازار عرضه مناسب اس//ت بازار تقاضا تحرک زیادی ندارد. او گفت: خودروه//ای داخلی که قیمت آنها زیر ۰۳ و ۰۴میلیون تومان است نسبت به سایر خودروها فروش بهتری دارند اما معامله خودروهای باالی ۰۵میلیون تومان بسیار کم انجام میشود.

همچنی//ن ب//ا توجه به اینک//ه بیش از دو ماه اس//ت خودروس//ازان مدلهای سال ۶۹ خود را عرضه کردهاند خرید و فروش از دی آغاز ش//ده است ازاینرو نمیتوان انتظار بازار پرتحرک در روزهای پایانی س//ال داش//ت و این سیاس//ت باعث ش//ده تب بازار خ//ودرو در روزهای پایانی سال کم شود.

وی گفت: امروز مش//تریان، خریده//ای خود را انجام دادهان//د و ب//ا ورود مدلهای جدی//د در ماههای دی و بهمن هر کس که خودرو نیاز داش//ت، آن را تهیه کرده است.

ب//ه طور معمول اف//راد در ماه پایانی س//ال با گرفتن پ//اداش و عیدی، ب//ه لحاظ نقدینگ//ی وضعیت بهتری دارند، این فعال بازار در پاس//خ به این پرس//ش که چرا خرید ماههای دی و بهمن تا اسفند ادامه نداشت، گفت: تحرک ماههای قبل تا دهم اسفند نیز ادامه داشت اما از نیمه دوم ماه شاهد رکود در این بازار بودیم.

محمدینیکخواه درب//اره بازار خودروهای وارداتی نیز گفت: مدلهای مختلف خودروهای وارداتی در کف بازار موجود اس//ت و به لحاظ عرضه کمبودی در این بخش وجود ندارد و بخشی از واردکنندگان نیز که نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند شاید برخی مدلها با تعداد کمت//ری در بازار مواجه باش//ند اما رقبت//ی برای خرید وجود ندارد و بازار تقاضا پایین است.

این فعال ب//ازار خودرو درباره وضعیت نمایندگیهای رس//می خودروسازان داخلی نیز گفت: این نمایندگیها ب//ازار فروش خود را دارن//د البته اگر مدلهای موردنظر در نمایندگیها موجود باشد زیرا تولید برخی خودروها و عرضه به بازار کم ش//ده و امروز شرکتها فروشهای فوری را قطع کردهاند.

او اف//زود: بنابرای//ن اگ//ر امروز متقاضی ب//رای خرید خ//ودرو اق//دام و ثبتنام کند زمان تحوی//ل آن پس از س//ال ۶۹ خواهد بود زیرا نحوه خرید از نمایندگیهای خودروسازان به دو شیوه است؛ یا تمام هزینه را پرداخت میکنند و خرید نقدی انجام میش//ود که بین یک تا ۲ م//اه خودرو به افراد تحویل داده میش//ود و راه دوم نیز پیشفروش به شکل ثبتنام است و متقاضیان میتوانند پس از خرداد صاحب خودرو شوند.

محمدینیکخواه در پایان درباره بازار خودرو در سال ۵۹ گفت: بهطور معمول خودروها تا ۵۲ اس//فند بیشتر پالک نمیشوند و هرکس بهدنبال خرید خودرویی بوده باید پیش از این تاری//خ مدارک خود را به نمایندگیها تحوی//ل و آنها نیز برای ش//رکتها فرس//تاده باش//ند، بنابراین مشتریان باید پیش از این تاریخ برای ثبتنام و خرید خودروی موردنظر خود اقدام کرده باشند.

امروز در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی شاهد تحوالت بسیاری هستیم در بخش اقتصاد و بهویژه خودرو و بازار آن نیز رویکردها تغییر کرده است و به گفته کارشناسان این صنعت، خودرو امروز به عنوان کاالیی مصرفی هر زمان که افراد احساس نیاز کنند همچون سایر مایحتاج آن را تهیه

خواهند کرد

سعید موتمنی: مردم با توجه به توان مالی خود به دنبال خودروهای به روز هستند

کاظم محمدینیکخواه: بازار عرضه مناسب است بازار تقاضا تحرک زیادی

ندارد

فاطمه امیراحمدی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.