سختیهای کار قطعهسازان برای خودروهای پسابرجامی

Sanat Newspaper - - صنعت خودرو -

این روزها در حالی بحث بر سر میزان داخلیسازی خودروهای پس//ابرجامی کش//ور داغ اس//ت که به نظر میرس//د با توجه به سیاس//تهای ش//رکای خارجی قطعهس//ازان ایرانی راه زیادی باید طی کنند. از یکس//و ش//رکتهای خارجی مانند پژو، رنو و فولکس، س//ختگیریهای خاص خود را در داخلیسازی قطعات محصوالت به لحاظ استانداردهای خود در ایران دارند و از سوی دیگر، واحدهای قطعهس//ازی کشور با وضعیت کمبود نقدینگی که دارند و هزینههای جاری آنها نیز با س//ختی تامین میش//ود بستری برای س//رمایهگذاری دوباره ندارند زیرا به گفته بسیاری از کارشناسان، این صنعت نیازمند تزریق ۳میلیارد یورو به شکل ارزی و ۰۱ه//زار میلی//ارد تومان ریالی س//رمایهگذاری ثابت در صنعت قطعه کش//ور اس//ت که از این حجم سرمایهگذاری ثابت باید دومیلیارد دالر در مدت یک س//ال انجام ش//ود تا تجهیز و ماشینآالت نوسازی شده و دانش فنی خریداری شود.

این در حالی است که داخلیسازی خودروهای جدید خارجی یکی از الزام//ات وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تولید آنها در داخل کشور است، این موضوع به دلیل اثرگذاری مستقیم بر هزینههای تولید و قیمت نهایی، از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و نمیتوان نس//بت به آن بیتفاوت بود. به عبارت بهتر، س//اخت داخل قطعات خودروهای پس//ابرجامی میتواند سبب تولید آنها باقیمتی پایینتر و درنتیجه جلب رضایت مشتریان شود.

از س//وی دیگر، هرچه س//اخت داخل خودروه//ای موردنظر افزایش یابد از وابستگی خودروسازان داخلی به کمک کشورهای مادر در این صنعت کاسته میشود و این موضوع میتواند منجر ب//ه ح//ذف قابلتوجهی از تک//رار اتفاقهای تل//خ دوران تحریم (کاهش شدید تولید و افزایش بیسابقه قیمتها) شود.

در این ش//رایط البته نظارت س//ختگیرانه شرکای خارجی بر تولید محصوالتش//ان در ایران میتواند نفع مشتریان داخلی را در حوزه کیفی به همراه داشته باشد زیرا هرچه تولید زیر ذرهبین استانداردهای بینالمللی شرکتهای خودروسازی مانند پژو، رنو و فولکسواگن انجام ش//ود، کیفیت محصوالت نیز افزایش یافته و صادرات برای کش//ور و صنعت خودرو و قطعه محقق میشود. از این رو نظارت س//ختگیرانه شرکتهای خارجی بر روند تولید محصوالتشان در ایران، در حوزه کیفی سبب خیر خواهد شد.

تنها مسئلهای که چشم اسفندیار در این امر است نیاز صنعت قطعه به س//رمایههایی اس//ت که بس//یاری از آنها ت//وان تامین آن را ندارند و برای ادامه راه نیاز اس//ت کارشناس//ان و مدیران ای//ن صنایع چارهای بیندیش//ند زیرا در این ش//رایط هماهنگی ش//رکتهای قطعهساز و خودروس//از داخلی با شرکای خارجی افزایش یافته و دو طرف با احترام به خواس//تههای یکدیگر نفع آن درنهایت به مشتریان ایرانی خواهد رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.